Strona Główna
Strona Główna
Interpelacja Pana Posła Sedlaczka

 

Warszawa, dnia 20.02.2013 r.

 

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

Henryk Siedlaczek

Klub Parlamentarny

Platforma Obywatelska

 

 

Szanowna Pani

 

Ewa Kopacz

 

Marszałek Sejmu RP

 

 

 

Szanowna Pani Marszałek

 

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu składam na Ręce Pani Marszałek interpelację do Pana Bartłomieja Sienkiewicza - Ministra Spraw Wewnętrznych, w sprawie projektu założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

 

Z poważaniem

 

 

 

Warszawa, dnia 20.02.2013 r.

 

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

Henryk Siedlaczek

Klub Parlamentarny

Platforma Obywatelska

 

Szanowny Pan

 

Bartłomiej Sienkiewicz

 

Minister Spraw Wewnętrznych

 

INTERPELACJA

 

W sprawie projektu założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

16 lipca 2012 r. opracowany został w MSW projekt założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Po zapoznaniu się z treścią projektu dot. przeznaczenia 0,25% funduszu socjalnego emerytów i rencistów na aktywizację zawodową i prewencję rentową dla policjantów, strażaków, pograniczników i funkcjonariuszy BOR- środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych wystosowały na ręce Pana Ministra Spraw Wewnętrznych swój sprzeciw w tej sprawie.

 

 

Także Zarządy Główne Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, wraz z ze Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, we wspólnym piśmie z sierpnia 2012 r., wyraziły ostry protest wobec próby obniżenia wskaźnika odpisu na fundusz socjalny.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wystąpił z podobnym pismem do Ministra, deklarując gotowość poszukiwania optymalnych rozwiązań. Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wyraził poparcie dla protestu. W ramach solidaryzmu, Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającej 11 organizacji emerytów i rencistów służb mundurowych, liczących ponad 100000 członków, wystosował 11 września 2012 r. pisemne stanowisko adresowane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz przewodniczących niektórych komisji sejmowych . Stanowisko określa próby obniżenia odpisów na fundusz socjalny jako niehumanitarne i dalece niesprawiedliwe. Niestety – adresaci zlekceważyli prośby i protesty. Rząd w dniu 20 listopada 2012 r. przyjął na swym posiedzeniu wspomniany projekt ustawy bez uwzględnienia wystosowanych w sprawie protestów i uwag.

Wobec powyższego, 15 stycznia 2013 r. wystosowano Apel do Marszałka Sejmu RP, wicemarszałków i parlamentarzystów. Apel podpisali: Prezes Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji, Prezes Stowarzyszenia Komendantów Policji. Ponadto działacze struktur lokalnych, jako wyborcy, zwrócili się z pisemnymi prośbami do parlamentarzystów z ich terenu o pomoc i wsparcie.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Do dnia dzisiejszego wpłynęło w tej sprawie trzynaście interpelacji i zapytań poselskich.

Szanowny Panie Ministrze, pragnąc wesprzeć słuszna inicjatywę zarówno zainteresowanych środowisk, jak i moich kolegów parlamentarzystów, kieruję do Pana następujące pytania:

 1. Dlaczego – mimo wielu protestów w tej sprawie – obniżono wskaźnik odpisu na fundusz socjalny?

 2. Dlaczego nie skonsultowano z zainteresowanymi środowiskami zmian, wprowadzonych w dniu 20 listopada zmian w ustawie o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw?

 3. Czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy wskaźnik odpisu na fundusz socjalny ulegnie podwyższeniu ?

 

Z poważaniem

 
A Posłowie, pytają Ministra!

Poniżej podajemy linki do stron internetowych Sejmu RP zawierające informacje o działaniach Pań i Panów Posłów w "naszych sprawach"

 

http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i13668/$File/i13668.pdf

 

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=96FFBEB3DDC3771BC1257AFA00500B0A&view=6

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=FC7996E1D54F253DC1257B0C005006BF&view=6

 

 UWAGA!

W chwili obecnej na stronach internetowych Sejmu RP znajdują się informacje o 2 pierwszych inerpelacjach. W chwili obecnej nie dostępna jest jeszcze interpelacja Nr 14153. 

  

 

 

 

 

 

 
Informacja Prezesa Borowińskiego

Warszawa dnia 16 lutego 2013 r.

INFORMACJA

 

Minister Spraw Wewnętrznych w dniu 16 lipca 2012 r. opracował projekt założeń Ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Po zapoznaniu się z treścią projektu dot. przeznaczenia 0,25% funduszu socjalnego emerytów i rencistów na aktywizację zawodową i prewencję rentową dla policjantów, strażaków, pograniczników i funkcjonariuszy BOR- środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych wystosowały na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych swój sprzeciw.

Zarządy Główne Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wraz z ze Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, we wspólnym piśmie z sierpnia 2012 r., wyraziły ostry protest wobec próby obniżenia wskaźnika odpisu na fundusz socjalny.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wystąpił z podobnym pismem do ministra, deklarując gotowość poszukiwania optymalnych rozwiązań. Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wyraził poparcie dla protestu. W ramach solidaryzmu, Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającej 11 organizacji emerytów i rencistów służb mundurowych, liczących ponad 100000 członków, wystosował 11 września 2012 r. pisemne Stanowisko adresowane do prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości oraz przewodniczących niektórych komisji sejmowych . Stanowisko określa próby obniżenia odpisów na fundusz socjalny jako niehumanitarne i niemoralne.

Adresaci zlekceważyli prośby i protesty. Rząd w dniu 20 listopada 2012 r. przyjął na swym posiedzeniu wspomniany projekt ustawy.

Wobec powyższego dnia 15 stycznia 2013 r. wystosowano Apel do marszałka Sejmu RP, wicemarszałków i innych parlamentarzystów, podpisany przez: Henryka Borowińskiego, prezesa Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych, Albina Piątkowskiego, prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Jana Rutkowskiego, prezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Leszka Lamparskiego, prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji i Antoniego Forgiela, prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji. Ponadto działacze struktur lokalnych, jako wyborcy zwrócili się z pisemnymi prośbami do parlamentarzystów z ich terenu o pomoc i wsparcie.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Do dnia dzisiejszego wpłynęło w tej sprawie trzynaście interpelacji i zapytań poselskich, które złożyli:

 • Janina Okrągły (PO) Opole– 13384 z dnia 4.I.2013r,

 • Krystyna Skowrońska (PO) Rzeszów– 14037 z dnia 4.II.2013r,

 • Magdalena Gąsior-Marek (PO) Lublin- pismo z dnia 14.I.2013r,

 • Monika Wielichowska (PO) Wałbrzych, zapytanie – 3302 z dnia 6.II.2013r,

 • Roman Kaczor (PO) Wrocław– 13670 z dnia 23.I.2013r,

 • Krystyna Łybacka (SLD) Poznań– 9517 z dnia 25.IX.2012r,

 • Jacek Czerniak (SLD) Lublin– 13963 z dnia 29.I.2013r,

 • Tadeusz Tomaszewski (SLD) Konin– 12499 z dnia 6.XII.2012r,

 • Stanisław Wziątek (SLD) Koszalin– 9407 z dnia 17.IX.2012r,

 • Cezary Olejniczak (SLD) Sieradz– 14221 z dnia 7.II.2013r,

 • Maria Nowak (PIS) Katowice – 1543 z dnia 15.I.2013r,

 • Stanisław Ożóg (PIS) Rzeszów– 13668 z dnia 23.I.2013r,

 • Jan Bury (PSL) Rzeszów– 11278 z dnia 5.XI.2013r.

 

Natomiast poseł Tomasz Kamiński (SLD) Rzeszów, w piśmie z dnia 21 stycznia 2013 r. zapewnił, że rozumie i popiera starania środowiska służb mundurowych, a także podejmie stosowne działania parlamentarne aby szkodliwe akty prawne nie weszły w życie.

 

Poseł Tomasz Makowski (RP) Olsztyn, zaprosił przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego Służb Mundurowych RP w dniu 7 stycznia 2013 r, gdzie w obecności przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych mieliśmy okazję przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu zmniejszenia funduszu socjalnego. Jednocześnie zaprezentowaliśmy stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, solidaryzujące się ze stroną związkową odnośnie ich słusznych protestów w sprawie zmniejszenia wypłat zwolnień chorobowych.

 

Z niniejszego sprawozdania wynika, że w sprawie ograniczenia funduszu socjalnego interweniowało 15-cioro parlamentarzystów. Uważam, że uzyskujemy szerokie poparcie. W tym miejscu dziękuję Elżbiecie Arciszewskiej, prezesce Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, za pisemną interwencję przesłaną do Sejmu w dniu 28 stycznia 2013r.

 

W imieniu własnym a także w imieniu i z upoważnienia prezesów Związków i Stowarzyszeń podpisanych pod Apelem dziękuję wszystkim Paniom i Panom Posłom, którzy dotychczas występowali. Wyrażone ponad podziałami partyjnymi poparcie przedstawicieli klubów parlamentarnych zarówno koalicji rządowej, jak też posłów opozycji, świadczy o trosce i pochyleniu się nad losem najbiedniejszych i schorowanych, oraz dotkniętych nieszczęściem tych, którzy do niedawna wiernie służyli Ojczyźnie i Narodowi.

Mam nadzieję, że dalsza aktywność nad procedowaniem przepisów ograniczających fundusz socjalny służb mundurowych przyniesie efekty oczekiwane przez nasze środowisko.

 

Henryk Borowiński

Wiceprezydent Federacji Służb Mundurowych RP

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 12 z 22