Informacja z łódzkiej narady jeszcze raz.

  • Drukuj

Człowiek jest tyle wart, na ile pozostawi wśród ludzi

dobrych działań i dobrych wspomnień. Refleksja z łódzkiej narady.

Powyższe humanistyczne motto towarzyszyło organizatorom i uczestnikom Narady Szkoleniowej Koordynatorów Działalności Socjalno Zdrowotnej, która odbyła się w Łodzi w dniach 17- 18 września 2014 roku. W tej tematycznie pierwszej naradzie uczestniczyło trzydziestu przedstawicieli czterech największych stowarzyszeń tworzących Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej reprezentujących środowiska mundurowe: Bydgoszczy, Gdańska, Kalisza, Kielc, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Słupska, Warszawy i Zielonej Góry, którym na sercu leży dobro organizacyjnych działań wynikających z solidarności międzyludzkiej i więzi zawodowej środowisk mundurowych zmierzających do tworzenia konstruktywnej pomocy dla niepełnosprawnych lub z ograniczoną sprawnością ruchową weteranów służby w resortach mundurowych i przeciwdziałając wykluczeniu tych osób z życia społecznego i środowiskowego.

W gościnnych warunkach stworzonych na bazie Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przez kolegów „środowiska mundurowego” z Łodzi i przy przyjaznej aurze pogodowej oraz koleżeńskiej można było spokojnie i merytorycznie podyskutować na trudne tematy socjalne i zdrowotne, a także i organizacyjne oraz dobrze pojętego i spożytkowanego koleżeństwa dla dobra członków naszych federacyjnych organizacji.

Po tematycznym otwarciu narady szkoleniowej przez Prezydenta Federacji Kol. Zdzisława Czarneckiego zastanawialiśmy się jaka powinna być w obecnych warunkach społecznych i gospodarczych organizacyjna rola Zarządu FSSM RP oraz jej organizacyjnych ogniw w kreowaniu działań niosących pomoc socjalną i zdrowotną dla weteranów służb mundurowych. Ten nadrzędny temat był merytorycznym nurtem podjętych kolejnych tematów. O aktywnym starzeniu się i aspektach społeczno prawnych na bazie swoich naukowo- publicystycznych publikacji mówił w swoim informacyjnym wykładzie kol. płk dr Czesław Marmura – wiceprezes ds. socjalno – zdrowotnych Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odpowiedzi na postawione pytania – jak dzisiaj odnaleźć drogę dla realizacji statutowych działań i zwiększania aktywności społecznej seniorów mundurowych w warunkach ograniczonych finansowych możliwości pozyskania środków od resortów mundurowych, a także funkcjonowanie w Polsce od kilku lat rządowych programów operacyjnych Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i programów Aktywności Społecznych Osób Starszych szukał kolejny wykładowca - zaproszona przez organizatorów narady Pani mgr Patrycja Wojtaszczyk z Kancelarii Urzędu Marszałka Województwa Łódzkiego. Metodyczna i merytoryczna dawka informacji o metodyce przygotowania oferty do pozyskania środków finansowych w ogłaszanych konkursach przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej celem pozyska środków z programów operacyjnych FIO i ASOS wzbudziła duże zainteresowanie uczestników narady. Z merytorycznym zaciekawieniem odbierano kolejne dawki informacji o metodyce przygotowania takich ofert konkursowych. Po merytorycznych pytaniach kol. Tadeusza Śliwy z ZEiRP RP reprezentującego na naradzie środowisko mundurowe Opola uczestnicy narady wyrażali żal, ale także i nadzieję, że sprzyjającą atmosferę urzędniczą i przyjaznych metodycznych urzędników będą mogli spotkać także poza Opolem i Łodzią, kiedy podejmą się pisania tych ofert. W kolejnym wystąpieniu podjęto rozważania jak udzielać pomocy paliatywno – hospicyjnej w domu chorego - członków organizacji służb mundurowych w oparciu o przykład doświadczeń łódzkich: a) funkcjonowania Wojskowego Biura Emerytalnego w zakresie realizacji tych zadań zawartych w Rozporządzeniu MON z dn. 24.06. 2009 r., które przedstawił dyrektor tego biura Pan mgr Witold Brzeziński; b) doświadczeń Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP W tym Komisji Socjalno – Zdrowotnej ZW ZŻWP); c) doświadczeń funkcjonowania Firmy Usługowej Złota Jesień Weterana – Opieka Irena Trocińska, założonej 1 czerwca 2010 r. oba problemy (pkt a i b) zostały zaprezentowane przez wiceprezesa ds. socjalno- zdrowotnych ZW ZŻWP kol. płk. dr. med. Ryszarda Serbiaka. Problematyka łódzkich doświadczeń zaprezentowana w powyższych wystąpieniach wzbudziła zainteresowanie kolegów reprezentujących na naradzie ZŻWP. Do dyskusji z merytorycznym głosem włączył się uczestniczący w naradzie Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej Pan płk SW mgr Grzegorz Domaszewicz, który wskazał na niektóre aspekty prostszych rozwiązań w problematyce socjalnej, które są stosowane w jego resorcie. Bardzo duże zainteresowanie uczestników narady wzbudziła prezentacja i merytoryczna informacja o funkcjonowaniu kompleksowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, hospicyjno paliatywnej oraz opiece niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kaśminie koło Mińska Maz., które zostały przedstawione prze Pana mgr. Jacka Świeżewskiego i Panią lek. med. Katarzynę Święć. Na podkreślenie zasługuje nowoczesny potencjał leczniczo – opiekuńczy tej placówki, a zwłaszcza dyspozycja około 150 łóżek geriatryczny (najnowsze publikacje wskazują, iż w Polsce funkcjonuje około 700 łóżek geriatrycznych przy europejskiej normie 7000 łóżek obowiązujących dla naszego kraju – przyp. Autora). Kompleksowo do podjętych tematów i poruszonych problemów odniósł się łódzki senator RP Maciej Grubski – wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, także od 2013 roku Honorowy Członek Związku Żołnierzy WP uczestniczący w naradzie. Bardzo ciekawe merytoryczne i ekspresyjne wystąpienie Pana Senatora Macieja Grubskiego zostało odebrane przez uczestników z nadzieją, że w polskim parlamencie są ludzie sercem i przyjaźnią związani ze środowiskiem mundurowym, dla których obszar trudnych problemów socjalnych i zdrowotnych jest i będzie przedmiotem troski ich działań. Podtrzymał swoją deklarację złożoną w Łodzi na Posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w listopadzie 2013 roku w obecności prezesa ZŻWP gen. dyw. dr. F. Puchały o wspieranie działań organizacyjnych zmierzających do zorganizowania przez Związek Żołnierzy lub Federację Domu Weterana Służby.

Problematykę merytorycznych problemów podjętych podczas narady podsumował moderator narady płk dr Czesław Marmura, który podziękował wykładowcom i uczestnikom narady dedykując im humanistyczne motto Phila Bosmansa dla podejmowania w przyszłości działań „Spróbuj pozostać młodym i zarazić innych swą radością i optymizmem. Wtedy także stary zardzewiały świat wokół ciebie znów będzie młody i pełen zapału”. Następnie przedstawił projekt Apelu Uczestników Narady do Prezesów Zarządów: Wojewódzkich, Okręgowych, Rejonowych i Kół, a także działaczy stowarzyszeń tworzących Federację o podjęcie organizacyjnych działań (patrz treść Apelu – przyp. Autora). Apel został przyjęty jednogłośnie z sugestią zamieszczenia go we wszystkich mediach stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji. Efekty i organizacyjny wysiłek podsumował Prezydent Federacji kol. Zdzisław Czarnecki, który podkreślił wysiłek łódzkich organizatorów kol. Janusza Kwietnia, Kol. Czesława Marmury, Ireneusza Mańko, kol. Zdzisława Pełki i kol. Franciszka Piecucha, którzy stworzyli dla uczestników narady przyjacielską atmosferę i sprawną organizację logistyczną, aby taka narada mogła się odbyć i przynieść w przyszłości merytoryczne i metodyczne efekty dla naszych stowarzyszeń. Jednocześnie podkreślił, że Zarząd Federacji będzie myślał o zorganizowaniu w przyszłości podobnych narad i konferencji, które tematycznie będą związane z głównymi kierunkami działań nakreślonymi w marcu 2014 roku na II Kongresie FSSM RP. Jednym z merytorycznych tematów zasygnalizowanych przez kol. Czesław Marmurę będzie „Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego żołnierzy, funkcjonariuszy, weteranów służby i ich najbliższych”.

Płk dr n. hum. Czesław Marmura

 

Apel

Uczestników Narady Koordynatorów Działalności Socjalno Zdrowotnej

w Stowarzyszeniach tworzących FSSM RP

odbytej w Łodzi w dniach 17- 18 września 2014 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Mamy świadomość, że otaczająca nas rzeczywistość wymaga podjęcia działań ponad miarę możliwości finansowych każdego podmiotu organizacyjnego wchodzącego w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. To świadczenie pomocy wynikać powinno nie tylko z obowiązku nakreślonego w naszych statutach, a przede wszystkim z solidarności międzyludzkiej i więzi zawodowej środowisk mundurowych.

Możliwości takich działań potrafią znaleźć działacze, wolontariusze i wszyscy ci, którzy bez względu na trudności, indywidualnie świadczą pomoc osobom potrzebującym w naszych środowiskach. Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin, w szczególności samotni i obłożnie chorzy, w tym kombatanci i inwalidzi wojenni mogą liczyć na wsparcie ze strony poszczególnych ogniw organizacyjnych tworzących naszą Federację.

Szanowni Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Okręgowych, Rejonowych i Kół !

Powołując się na zapisy statutowe, uchwały programowe przyjęte na ostatnich zjazdach krajowych stowarzyszeń tworzących FSSM RP oraz na II Kongresie Federacji w części dotyczącej działalności socjalno- zdrowotnej, uczestnicy niniejszej Narady zwracają się z gorącą prośbą do Zarządów Wojewódzkich, Zarządów Okręgowych i Rejonowych oraz Zarządów Kół, koordynatorów, organizatorów opieki oraz wszystkich działaczy naszej Federacji uczestniczących w tej jakże potrzebnej działalności z następującym apelem:

  1. Podjęcia organizacyjnych działań zmierzających do ustawowych zmian rewaloryzacji emerytur i rent mundurowych.

  2. Utworzenia struktur organizacyjnych kontynuowania opieki nad obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi świadczeniobiorcami mundurowymi.

  3. Aktywnego współdziałania komisji socjalno – zdrowotnych w poszczególnych podmiotach organizacyjnych z instytucjami emerytalno – rentownymi Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w oparciu o resortowe rozporządzenie i regulaminy w celu pomagania w przygotowaniu wniosków o pomocy socjalnej i wyjaśnianiu wnioskodawcom o warunkach udzielania takiej pomocy.

  4. Propagowania w środowisku świadczeniobiorców wojskowych i mundurowych o możliwościach oraz warunkach udzielanej pomocy przez fundacje takie jak: w resorcie MON wykonuje Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

  5. Inspirowania własnych komisji socjalno – zdrowotnych (wojewódzkich i rejonowych) oraz Kół do uaktywnienia placówek opieki medycznej na rzecz świadczeniobiorców mundurowych.

  6. Zreorganizowania działalności socjalno – zdrowotnej opierając się na Kole jako podstawowym ogniwie każdego Związku naszej Federacji opartym o dobre koleżeństwo i przyjazne relacje sąsiedzkie.

  7. Potraktujmy rok 2014 i przyszły 2015 do przygotowania tej reorganizacji poszczególnych ogniw socjalno – zdrowotnych naszych związków wchodzących w skład FSSM RP w warunkach ograniczonych możliwości otrzymania resortowego wsparcia finansowego wykorzystując do tego celu w dyskusji związkowe media i inne formy organizacyjnych przedsięwzięć.

W imieniu Uczestników Narady Apel podpisali:

Prezydent Federacji Stowarzyszeń

Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Organizator Merytoryczny Narady

Zdzisław Czarnecki

Płk dr n. hum. Czesław Marmura

Łódź, 18 września 2014 r.

Poniżej relacja zdjęciowa raz jeszcze.