1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Nowy Statut ZEiRP RP

 

Tutaj statut w formacie PDF 

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

 0010

 0011

 0012

 0013 new

 0014 new

 0015

 0016

 0017

 0018

 0019

 0020

 0021

Protokół z Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6-8czerwca 2019r. Augustów

Krajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej otworzył kol. Zygmunt Politowski.Na 56 delegatów uprawnionych do głosowania, w Zjeździe uczestniczyło 49 osób, zgodnie z załączoną listą obecności w załączeniu. Stwierdza się ważność Zjazdu (obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania) oraz zachowanie kworum pozwalające na podejmowanie uchwał dotyczących zmiany statutu (2/3 uprawnionych do głosowania). Lista obecności załącznik nr 1.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli z naszych szeregów. Następnie wybrano prezydium Zjazdu:- przewodniczący: Wiesław Woszczyna,- vice przewodniczący: Anna Obolewicz, uchwałą nr VII/1/2019 (załącznik nr 2), gdzie głosowano za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0,oraz sekretarzy:- Alicja Łaput, - Mirosława Miętkiewska uchwałą nr VII/2/2019 (załącznik nr 3), gdzie głosowano za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Podjęto Uchwałę nr VII/3/2019 (załącznik nr 4) dotyczącą sposobu głosowania, gdzie głosowano za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad(załącznik nr 5) oraz stosowną uchwałę Nr VII/4/2019 (załącznik nr 6). Wyniki głosowania poniżej:

- 47 głosów za przyjęciem,

- 1 wstrzymujący,

- 1 przeciw.

Następnie przedstawiono regulamin KZD (załącznik nr 7) oraz podjęto uchwałę nr VII/5/2019 (załącznik nr 8) dotyczącą przyjęcia regulaminu KZD, gdzie głosowano za 44 osób, przeciw 0, wstrzymujących 1.

Następnie podjęto Uchwałę Nr VII/6/2019 (załącznik nr 9) w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej w składzie:

kol. Jerzy Kurek,

kol. Jarosław Kurek,

kol. Krzysztof Dietz

Wyniki głosowania za 44 osób, przeciw 0, wstrzymujących 1.

W załączeniu protokół komisji mandatowo-wyborczej odnośnie ukonstytuowania (załącznik nr 10).

Następnie podjęto uchwałę nr VII/7/2019 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i wniosków KZDw składzie:

kol. Jerzy Żelazny,

kol. Tomasz Szuszwalak,

kol. Stanisław Kuszła.

W załączeniu stosowna uchwała (załącznik nr 11). Wyniki głosowania za 45 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0 oraz protokół ukonstytuowania komisji (załącznik nr 12).

W trakcie zjazdu przybyły 4 osoby i aktualny stan uprawnionych do głosowania wynosi 49 delegatów (na zaproszonych 56), co stanowi 87%. Następnie podjęto Uchwałę nr VII /8/2019 w sprawie stwierdzenia prawomocności zjazdu (załącznik nr 13). Wyniki głosowania za 49 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0

Następnie podjęto uchwałę nr VII/9/2019w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Zarządu Głównego (załącznik nr 14)w drodze głosowania (45 – za, 0 – wstrzymująca, przeciw - 0) ustalono, że Zarząd Główny będzie składał się z 23 osób.

Następnie podjęto uchwałę nr VII/10/2019 w sprawie ustalenia ilościowego składu osobowego Głównej Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 15) w drodze głosowania (45 – za, 0 – wstrzymująca, przeciw - 0) ustalono, że Główna Komisja Rewizyjna będzie się składała się z 5 osób.

Kol. Jerzy Kędzierewicz przedstawił projekt nowego Statutu (załącznik nr 16). Następnie głos zabrał mecenas Mateusz Tusiński, informując delegatów, że po przyjęciu w drodze głosowania przedstawiony projekt trafi do KRS W terminie wykonalności 6 miesięcy. od zarejestrowania w KRS. Delegaci zgłaszali wnioski dotyczące statutu. Kol. Tadeusz Rojek zaproponował wykreślenie słowa „terenowe” w odniesieniu do oddziałów naszego związku. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (49 głosów).

Zgłoszony został wniosek o pozostawienie nazwy Zarządy Wojewódzkie zamiast Oddziały Wojewódzkie. Mecenas Tusiński stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem powinna pozostać nazwa „oddział wojewódzki”. Jednogłośnie przyjęto zaproponowany w projekcie zapis „oddziały”. W dalszej części głos zabrała kol. Zofia Kozina-Oloś w sprawie nadania oddziałom wojewódzkim osobowości prawnej wynikającej z ustawy o finansach publicznych. Powstanie wtedy konieczność skorzystania z usług biur rachunkowych w celu prowadzenia księgowości, gdy oddział nie będzie mógł poradzić sobie we własnym zakresie. Będzie to się prawdopodobnie wiązało z koniecznością podwyższenia składki członkowskiej. Zgłaszane uwagi dotyczyły także zagadnień związanych z przyjmowaniem członków wspierających.W projekcie statutu dokonano stosownych zmian.

Większością głosów przyjęto wniosek dotyczący skreślania z listy członków po 24 miesiącach niepłacenia składek członkowskich.

Po wyjaśnieniu zgłaszanych wątpliwości kol. Adam Malugazłożył wniosek dotyczący przyjęcia statutu po wprowadzeniu uzgodnionych zmian. Podjęta została uchwała nr VII/11/2019 (załącznik nr 17) w sprawie przyjęcia statutu. Wyniki głosowania 40 głosów za, 1 – przeciw, 8 wstrzymujących się). Projekt Statutu został przyjęty w związku z tym, że ponad 2/3 obecnych delegatów głosowało za jego przyjęciem.

Po podjęciu powyższej uchwały nastąpiła przerwa w obradach do dnia następnego.

W dniu 7 czerwca 2019 r. obrady wznowił przewodniczący Wiesław Woszczyna.

Następnie kol. Zygmunt Politowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za VI kadencję. Sprawozdanie finansowe VI kadencji przedstawił kol. AndrzejKowalcze. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. AndrzejRussek. Następnie kol. Andrzej Russek postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Delegaci nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań. Większością głosów (48 za, 1 wstrzymujący, przeciw - 0) udzielono zarządowi absolutorium. Uchwała nr VII/12/2019 (załącznik nr 18)

Następnie kol. Jerzy Kędzierewicz przedstawił projekt Regulaminu Pracy Zarządu Głównego (załącznik nr 19).

Uwagi do projektu regulaminu zgłosiła kol. Zofia Kozina-Oloś proponując zmianę słowa „stowarzyszenie” na „związek” co będzie spójne z projektem statutu oraz poprawić zapis dotyczący liczby wiceprezesów na 3 osoby. Zaproponowała ponadto ustalenie sposobu głosowania i powiadamiania elektronicznego. Regulamin po przeprowadzeniu zaproponowanych zmian został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących i 47 za, przeciw – 0 uchwałą nr VII/13/2019 (załącznik nr 20)

W kolejnym punkcie obrad poddano pod głosowanie regulamin pracy Głównej Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 21). Za przyjęciem regulaminu głosowało 48 osób, 1 osoba wstrzymała się, przeciw – 0. Uchwała nr VII/14/2019 (załącznik nr 22).

Ogłoszono następnie przerwę w obradach w trakcie której przybyli zaproszeni goście z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, którzy przedstawili zagadnienia dotyczące świadczeń emerytalnych strażaków. Ponadto w przerwie obrad połączono się telefonicznie z prezesem K. Maślankiewiczem i przekazano mu podziękowanie za pracę w zarządzie.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiona została lista kandydatów do Zarządu Głównego przez komisję mandatowo-wyborczą. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Nieobecne z przyczyn losowych 2 osoby przedstawiły pisemną zgodę na kandydowanie do Zarządu.

Przedstawiona lista kandydatów została jednogłośnie przyjęta przez delegatów uchwałą nr VII /15/2019 (załącznik nr 23)

Następnie Komisja mandatowo-wyborcza przedstawiła listę kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej.Przedstawiona lista kandydatów została przyjęta przez delegatów 48 głosów za, 1 wstrzymujący się uchwałą nr VII/16/2019 (załącznik nr 24)

Przewodniczący obrad podziękował ustępującemu zarządowi i komisji za dotychczasową pracę.

Po ukonstytuowaniu się przedstawiony został nowy zarząd główny i główna komisja rewizyjna.

Następnie przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego członka kol. KrzysztofowiMaślankiewiczowi. Uchwałą nr VII/17/2019 (załącznik nr 25)

Następnie przedstawiono uchwałęnr VII/18/2019 (załącznik nr 26) w sprawie programu działania Związkuna lata 2019 – 2023, która została przyjęta 40 głosy za, 3 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

Na tym przewodniczący zakończyłKrajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie zjazdu Prezes Zygmunt Politowski podziękował delegatom za merytoryczne wnioski i owocne obrady.

Sekretarz Zjazdu                                                       Przewodniczący Zjazdu

 

 

(czytelny podpis)

 

 

 


 

 

OBRADOWAŁY ZARZĄD GŁÓWNY I GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

W dniach, od 10 do 12 kwietnia 2019r. w m. Rudki pod Kielcami obradował Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna naszego stowarzyszenia. W obradach tradycyjnie uczestniczyli też prezesi/wiceprezesi zarządów wojewódzkich, niezasiadający w ZG lub GKR. W części obrad wzięło udział Prezydium Świętokrzyskiego ZW.

Związkowych gości z kraju serdecznie przywitał prezes Świętokrzyskiego ZW i zarazem członek ZG ZEiRP RP- Jerzy Kurek. Podkreślił, że ZG i GKR powtórnie zawitały na Ziemię Świętokrzyską. Pierwszy raz odbyto ich posiedzenia od 7 do 9 września 2000r.

Następnie głos zabrał wiceprezes ZG ZEiRP RP Zygmunt Politowski, który z powodu poważnej choroby prezesa Krzysztofa Maślankiewicza, od jesieni 2017r. kieruje działalnością ZG. Powitał przybyłych oraz zapoznał ich z projektem porządku obrad, który wypracowano podczas ostatniego posiedzenia Prezydium ZG. Po drobnych korektach i uzupełnieniach, członkowie ZG jednomyślnie przyjęli porządek obrad.

Sprawozdanie finansowe za okres kończącej się kadencji, przedstawił skarbnik ZG Andrzej Kowalcze. Z jego tekstem członkowie ZG mieli okazję osobiście dokładnie zapoznać się, pod koniec marca br. Wtedy też złożyli oni e-mailowo, pod nim swe podpisy elektroniczne. Skarbnik przy tej okazji złożył szereg wyjaśnień i komentarzy. Odpowiedział też na pytania obradujących.

Do tekstu sprawozdania finansowego odniósł się w imieniu GKR jej przewodniczący Andrzej Russek. Stanowisko tego organu statutowego wobec treści sprawozdania, było pozytywne.

Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu Głównego, był obszerny pakiet spraw związanych z przygotowaniami do VII Krajowego Zjazdu Delegatów oraz jego przeprowadzeniem, w dniach od 6 do 8 czerwca 2019r., na terenie Augustowa w woj. podlaskim. Wiceprezes Zygmunt Politowski przedstawił wypracowywaną przez Prezydium Zarządu Głównego, koncepcję synchronizowanego dojazdu poszczególnych delegacji. Omówił stan przygotowywanych sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów zjazdowych. Po dyskusji ustalono, zaproponowanie delegatom zjazdu pozostawienie dotychczasowych liczb składów osobowych ZG i GKR, tj. odpowiednio: 22 i 5. W składzie ZG muszą się znaleźć przedstawiciele wszystkich organizacji wojewódzkich. Ustalono, że zgodnie z obowiązującym od niedawna prawem, wszyscy członkowie Zarządu Głównego muszą posiadać tzw. Profil Zaufany - czyli środek identyfikacji elektronicznej, po to by m. in. składać podpisy elektroniczne. W związku z tym, zasiadający w tym organie statutowym muszą posługiwać się komputerami i korzystać z poczty elektronicznej. W tej części obrad wyłoniono kandydatów na przewodniczących zjazdu, sekretarzy zjazdu i do komisji zjazdowych. Na zakończenie wiceprezes Zygmunt Politowski przestawił zebrane do tej pory propozycje do uchwały programowej a nadesłane z województw oraz samego ZG.

Kluczowym tematem posiedzenia stał się projekt nowego statutu. Z tej przyczyny przewodniczący Komisji Statutowej Jerzy Kędzierewicz, członek ZG, wspomagany przez obecnych członków tej komisji: Andrzej Kowalcze skarbnik ZG i Zofia Kozina- Oloś z opolskiej organizacji, szczegółowo przedstawił dotychczasowy przebieg prac na projektem statutu oraz aktualny stan rzeczy. W komisji prócz wymienionych związkowców pracowali: Tadeusz Śliwa b. członek ZG, prezes honorowy Opolskiego ZW oraz Henryk Stroński z koła w Prudniku. Komisję powołało Prezydium ZG dnia 11 stycznia 2019r. Po tej dacie Komisja spotykała się czterokrotnie, w tym przy okazji niniejszego posiedzenia w Rudkach.

Główne założenia prac komisji

1.Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez ZG na posiedzeniu w listopadzie 2018r., zarządy wojewódzkie miały dostarczyć swe uwagi, wnioski, propozycje do projektu Statutu, do końca ub. roku. Dokonały tego zarządy w Białymstoku, Opolu, - wielokrotnie oraz w Rzeszowie. Propozycje zgłosiła też sekretarz ZG. Wobec powyższego komisja postanowiła rozpatrzyć wszystkie otrzymane wnioski, propozycje a także uwzględnić wcześniejsze opracowania w tej materii:

- obowiązujący Statut,

- projekt Statutu z roku 2014, przygotowany przez Zespół Statutowy kierowany przez Jana Wiznerowicza ówczesnego członka Prezydium ZG,

- Statut z 2016r. odrzucony przez KRS z uwzględnieniem uwag sądu,

- uwagi przesłane przez prezesów honorowych ZG: Klemensa Dziermańskiego i Albina Piątkowskiego.

2. Sprawą priorytetową, która jako podstawowa została rozpatrzona przez komisję, dotyczyła kształtu naszego stowarzyszenia w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. Omówiono podstawowe wymogi statutowe wynikające z prawa o stowarzyszeniach w świetle przepisów finansowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o wolontariacie i innych. Wynika z nich że: - - - sprawy finansowe nie mogą być traktowane ogólnikowo z uwagi na obowiązki sprawozdawcze,

- w przypadku posiadania osobowości prawnej tylko przez ZG, to na nim ciąży obowiązek rozliczeń finansowych całego związku, jego wszystkich jednostek terenowych,

- każda organizacja, niezależnie od tego czy posiada osobowość prawną, czy też jej nie posiada, musi składać sprawozdanie CIT-8 (deklaracje składają podatnicy opodatkowani podatkiem, również w przypadku, gdy w danym roku nie uzyskali przychodów lub uzyskali wyłącznie przychody zwolnione z podatku). Od obowiązku złożenia zeznania rocznego nie zwalnia natomiast okoliczność braku w okresie rozliczeniowym przychodów lub kosztów uzyskania. Podatnik składa wowczas „zerową” deklarację CIT-8,

- każda jednostka terenowa powinna posiadać własne konto bankowe oraz (co wynika z ostatniej zmiany w ustawie o podatku i rachunkowości) kwalifikowany podpis elektroniczny- sprawozdawczość elektroniczna, lub skorzystać przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym z usług biura rachunkowego w formie jednorazowej lub podpisanej umowy na obsługę finansowej organizacji,

- jednostki terenowe sporządzają roczne sprawozdania finansowe.

Mając na uwadze powyższe, komisja po dyskusji przyjęła rozwiązanie polegające na:

a) statutowym zobowiązaniu do uzyskania osobowości prawnej w formie wpisu w KRS przez ZG i ZW,

b) koła, jako podstawowe jednostki organizacyjne związku, powołać jako stowarzyszenia zwykłe.

Taka sytuacja pozwoli wszystkim uniknąć konieczności prowadzenia pełniej księgowości. Dodatkowo koła nie muszą rejestrować się w KRS, a jedynie zgłaszają swoją działalność do starosty. Sprawy finansowe, koła mogą prowadzić same, jako UEPK (uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów), lub może to za nich robić posiadający osobowość prawną ZW.

3.Kolejne prace komisji dotyczyły umieszczenia w statucie koniecznych do prawidłowej działalności związku, treści. Komisja uznała za konieczne umieszczenie w statucie następujących zagadnień:

a) w celach statutowych ująć wybrane cele działalności i prowadzenie organizacji pożytku publicznego, co pozwoli na branie udziału w otwartych konkursach ofert i uzyskiwaniu grantów,

b) o możliwości prowadzenia płatnej i nieopłatnej działalności,

c) zasad podziału mandatów,

d) możliwość głosowania elektronicznego,

e) zamieścić we wstępie do statutu PREAMBULE- odwołanie się do historii związku.

4. W celu przygotowania projektu, a następnie ostatecznej wersji statutu, ZE iRP RP podpisał stosowną umowę z biurem prawnym w Opolu. Podczas spotkania komisji z w/w biurem, w dniu 21 marca 2019r., omówiono proponowaną formę i zapisów w projekcie statutu. Biuro przygotowało propozycję statutu, której jednak nie wszystkie zapisy zostały zaakceptowane podczas posiedzenia Zarządu Głównego w Rudkach- w dniach 10- 12 kwietnia br. W związku z powyższym obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Statutowej przystąpili do uwzględnienia stanowiska ZG w treści statutu. Tak przygotowana wersja statutu została przekazana ponownie do biura prawnego. Główne uwagi ZG naszego związku polegają na

- utrzymaniu ilościowym składów osobowym ZG, GKR, zarządów wojewódzkich i zarządów kół oraz nie rezygnowanie z powoływania prezydiów ZG i zarządów wojewódzkich,

- wprowadzenie zapisu mówiącego o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych przez komisje rewizyjne, co pozwoli uniknąć zwoływania corocznych zjazdów delegatów.

Wzruszającym akcentem kończącym obrady, było przekazanie podziękowań członkom ZG, GKR oraz prezesom zarządów wojewódzkich, w kadencji 2015-2019. Z rąk wiceprezesa ZG Zygmunta Politowskiego osoby te, otrzymały listy gratulacyjne oraz okolicznościowe upominki. Z kolei prezes Świętokrzyskiego ZW Jerzy Kurek wręczył upominki regionalne. Ceremonię wręczenia listów i upominków poprzedziło odczytanie przez wiceprezesa Opolskiego ZW w l. 2015-2019 Stanisława Kuszły, osobistego listu od prezesa ZG Krzysztofa Maślankiewicza. W imieniu ZG i GKR wiceprezes ZG Zygmunt Politowski na ręce Stanisława Kuszły przekazał prezesowi Krzysztofowi Maślankiewiczowi figurę św. Floriana.

Obradom ZG przewodniczył wiceprezes ZG Zygmunt Politowski, a protokół prowadziła sekretarz ZG Małgorzata Grącka.

Tekst: Roman Świst i Jerzy Kędzierewicz.

Dzień Strażaka 2019

florian2

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim emerytom i rencistom pożarnictwa jak również

funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym ochrony p.poż. oraz

członkom OSP życzenia wszystkiego najlepszego składa.

Zarząd Główny

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 

  

Święty Florian, właśc. Florian von Lorch (ur. 250, zm. 304) - męczennik i święty katolicki.

Urodził się w Enns w 250 r. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana (284-305). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (ówcześnie Anizy), na terenie dzisiejszej Austrii.Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria.

Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich wg reguły św. Augustyna.

W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa.

W dzielnicy Krakowa – Kleparz, znajduje się kościół pw. św. Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni.

Obecnie relikwie Świętego Floriana znajdują się w Chorzowie.

Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy.

Jest również patronem Górnej Austrii obok św. Leopolda.

W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar.

Jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 4 maja. W polskim Kościele ma rangę wspomnienia obowiązkowego.

Międzynarodowy Dzień Strażaka, ang. International Firefighters' Day (skrót IFFD) - międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu Świętego Floriana. Oficjalnie na pamiątkę śmierci 5 australijskich strażaków.

Opracowano z internetu- encyklopedia wikipedia

Licznik odwiedzin

8520960
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
367
1527
8923
7878433
28743
39695
8520960