1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Radzyniu Podlaskim

Walne zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Radzyniu Podlaskim odbyło się 8 sierpnia 2021 roku. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Koła Mieczysław Kwasowiec, który powitał Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Witolda Grajcara oraz wszystkich zebranych. Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych kolegów w osobach: kol. Piotr Domański – członek koła, kol Jerzy Domański – sekretarz koła, kol. Paweł Dworak – Wiceprezes ZW ZWiRP RP w Lublinie oraz Adam Leśko

– kolegę niezrzeszonego. Następnie wybrano przewodniczącego i protokolanta zebrania. Jednogłośnie wybrano na przewodniczącego zebrania kol. Mieczysława Kwasowca, natomiast protokolantem został kol. Tadeusz Marczuk. Przewodniczący zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania, który przyjęto bez poprawek. Miłym akcentem zebrania było wręczenie dla kol. Tadeusz Marczuka odznaki „Zasłużony dla

Związku Emerytów i Rencistów Pożanictwa RP” oraz listów gratulacyjnych z okazji wysługi lat, tj. dla 65-latków: Marian Protaś, Tadeusz Marczuk, Witold Korulczyk oraz 60-latka kol. Mrosław Cieślak. Sprawozdanie z działalności Kola za rok 2020 przedstawił Prezes, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zarządu Koła Marian Protaś, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Tadeusz Marczuk, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami oraz udzielono absolutorium dla Zarządu Koła. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto plan pracy oraz plan finansowy na 2021 rok. W trakcie zebrania dokonano zmian w składzie Zarządu Koła. W miejsce zmarłego sekretarza Jerzgo Domańskiego wybrano kol. Andrzeja Gątarczyka, w miejsce ustępującego skarbnika Mariana Protasia wybrano kol. Bożenę Książek. Kol. Marian Protaś został członkem Zarządu do wyborów w 2022 roku, który otrzymał zadanie przygotowanie do pełnienia funkcji nowego skretarza. W dyskusji głos zabrał Komendant Powiatowy PSPw Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar, który w swym wystąpieniu podziękował członkom Koła w Radzyniu Podlaskim za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska pożarniczego i za

dobrą współpracy Związku z Komendą Powiatową PSP. Na zakończenie kol. Prezes podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP za dotychczasową bardzo dobrą współpracę oraz wszystkim kolegom za zaangażowanie w pracy Związku. Po zakończeniu zebraniu zebrania, uczestnicy udali się na uroczysty obiad oraz wspomnienia z okresu służby.

Opracowali: Marian Protaś, Mieczysław Kwasowiec

Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec

Image1 

Image2 

Image3 

Image4 

Image5

 

 

 

 

Zebranie Janowskich emerytów i rencistów pożarnictwa

Janów Lubelski, dnia 6 sierpnia 2021 roku

ZEBRANIE JANOWSKICH EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

Dnia 18 lipca 2021 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebraniu przewodniczył Kol. Krzysztof Kurasiewicz – Prezes Koła, który na wstępie spotkania przywitał zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów emerytów. W trakcie spotkania trzech emerytów janowskiego Koła Kol. Józef Flis, Józef Mucha i Józef Wojtan otrzymało listy gratulacyjne adresowane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

Podczas spotkania Prezes Zarządu Koła Krzysztof Kurasiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności koła za rok 2020, Skarbnik Koła, Kol. Stanisław Mucha omówił sprawozdanie z działalności finansowej Koła, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Zbigniew Mucha przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.

Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium Zarządowi Koła odbyła się dyskusja w trakcie, której złożono wnioski do planu działalności Koła do końca 2021 roku.

Miłym akcentem spotkania było przyjęcie w poczet członków naszego Koła Kol. Zbigniewa Kusego i Mirosława Powęzki. Po zakończonym zebraniu wykonano pamiątkowe zdjęcie i spotkano się na wspólnym obiedzie.

 

Image1

 

 

Image2

Image3

Image4

Image5

 

    

Z poważaniem

Prezes Zarządu Koła w Janowie Lubelskim

bryg. w st. spocz. Krzysztof Kurasiewicz

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie na Ziemi Świętokrzyskiej

W dniach 23-25 czerwca 2021 r. Zarządu Oddziału Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizował wyjazdowe posiedzenie na Ziemi Świętokrzyskiej.

Do udziału w posiedzeniu członków ZOW zaproszeni byli również Prezesi Kół i członkowie Komisji Rewizyjnej OW.

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 23 członków ZEiRP w tym: 15 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

Posiedzenie prowadził bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek powitał zebranych i przedstawił propozycję porządku obrad (który był wcześniej przesłany e-mailem zainteresowanym). Projekt porządku obrad został przyjęty bez poprawek, jednogłośnie przez członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

Na podstawie listy obecności Prezes stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 członków Zarządu (Zarząd liczy 20 członków) oraz że obrady są prawomocne i Zarząd jest władny podejmować wiążące uchwały.

Następnie Prezes poprosił uczestników posiedzenia o powstanie i uczczenie minutą ciszy koleżanki i kolegów emerytów z naszego województwa, którzy w ostatnim czasie odeszli „na wieczną wartę”.

Korzystając z okoliczności spotkania dokonano wręczenia Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” członkom ZOW, jak i Prezesom Zarządów Kół, wyróżnienia te otrzymali: Henryk Knap – Prezes Zarządu Koła w Krasnymstawie, Bogdan Dębowski – Członek ZOW i Prezes Zarządu Koła w Łukowie, Wiesław Tomczuk – Prezes Zarządu Koła w Białej Podl., Stanisław Wróbel – Prezes Zarządu Koła w Puławach, ponadto Listy Gratulacyjne z okazji okrągłej rocznicy urodzin otrzymali: Roman Popajewski – Członek Prezydium ZOW i Wiceprezes Zarządu Koła w Zamościu oraz Krzysztof Wójcik – Członek ZOW i Wiceprezes Zarządu Koła w Lublinie.

Prezes przedstawił krótko realizację funduszu socjalnego i dokonał podsumowania naszych działań w tym zakresie, skupiając się w szczególności na naszych obchodach 25-lecia powstania Związku i wydanej z tej okazji książki „XXV LAT ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA LUBELSZCZYŹNIE 1994–2019”, zakup której emeryci mogli zrealizować dzięki wsparciu ze strony FŚS. W roku ubiegłym ZOW spotkał się na wyjazdowym posiedzeniu w marcu 2020 r. w Poroninie, nie organizował natomiast wycieczek – było to spowodowane panującą pandemią.

Kol. Zbyszek Łaziuk dokonał krótkiego podsumowania kampanii sprawozdawczej zebrań – a właściwie podsumowania dokumentów nadesłanych przez poszczególne Koła do ZOW. `Analiza tych sprawozdań w formie papierowej była załączona do Sprawozdań przesłanych w marcu 2021 r. Kol. Sekretarz ZOW omówił także kwestię Regulamin Głosowań Zdalnych, a także kwestię składek zbieranych od członków Kół i odprowadzanych do ZOW.

Z uwagi na nieobecność kol. Elżbiety Błaszczyk – sprawy finansowe krótko omówił Prezes odsyłając do Sprawozdania Finansowego ZOW przesłanego wcześniej do wiadomości członkom Związku.

Kol. Anna Pastuszak przedstawiła zebranym Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej OW (Sprawozdanie niniejsze było przesłane do informacji członków Związku w miesiącu marcu 2021 r.) oraz poruszyła kwestię kwalifikowania przyjmowanych składek w Sprawozdaniu Finansowym Koła.

Kol. Adam Skowronek przekazał informację o wnioskach na Odznakę. Informację tę zobrazował w formie tabel. Jednocześnie kol. Adam skierował prośbę o terminowe zgodne z § 5 pkt 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”.

W punkcie 7 programu Prezes wysunął propozycję dokooptowania kol. Krzysztofa Kurasiewicza – Wiceprezesa Zarządu Koła w Janowie Lubelskim do składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie. ZOW podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia kol. Krzysztofa w skład Zarządu. ZOW podjął również uchwałę w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa ZOW ZEiRP RP w Lublinie kol. Adamowi Skowronkowi.

W wolnych wnioskach kol. Adam Maluga poruszył kwestię nowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych (FŚS) – odpowiedzi udzielił kol. Stanisław Marek – Prezes ZOW informując zebranych, że na dzień dzisiejszy prace zostały wstrzymane i oczekujemy na ruch ze strony Komendanta Głównego PSP.

Kończąc obrady Prezes ZOW poruszył kwestię opracowania i wydania przez ZOW książki pod roboczą nazwą „Poczet Komendantów Straży Pożarnych województwa lubelskiego” pozostawiając kwestię rozstrzygnięcia tej kwestii na posiedzeniu następnego dnia.

Na tym punkcie obrady zostały przerwane do następnego dnia.

W dniu 25 czerwca wznowiono obrady ZOW z udziałem Prezesów i KR OW. Prezes ZOW omówił realizację programu pobytu naszej grupy. A głównym tematem obrad była kwestia podjęcia tematu opracowania i wydania drukiem przez ZOW pozycji książkowej pod roboczą nazwą „Poczet Komendantów Straży Pożarnych województwa lubelskiego”, którego inicjatorem jest kol. Jerzy Brzozowski. Po długiej i burzliwej dyskusji zebrani stwierdzili, że ZOW nie powinien się tą sprawą dziś zajmować – podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

Poza obradami uczestnicy wyjazdowego posiedzenia mieli możliwość odpoczynku i regeneracji swoich sił w wodach „Malinowego raju”, poszerzenia swoich wiadomości o regionie słuchając kompetentnego przewodnika w Muzeum Historii Kielc, odbyli również spacer trasą turystyczną Jaskini Kadzielnych utworzoną systemem jaskiń o długości 140 m, składającą się z trzech jaskiń: Jaskinia Odkrywców, Prochownia i Szczelina na Kadzielni (co pozwoliło schłodzić się – ponieważ na zewnątrz panowały wówczas 30-o stopniowe upały) a w jaskiniach panowała przyjemna temperatura+10 °C. Tam można było również podziwiać pięknie wkomponowany w wyrobisko dawnego kamieniołomu amfiteatr z miejscami dla 5,5 tysiąca widzów.

Będąc w okolicy Kielc nie sposób nie odwiedzić najstarsze drzewo liczące ponad 600 lat, a mianowicie Dąb Bartek. Emeryci stwierdzili naocznie, że nasz pomnik przyrody trzyma się całkiem dobrze – jak na swój wiek.

Było też coś dla ducha, a mianowicie uczestnicy mieli okazję wpaść w głęboką zadumę nad przemijaniem w prawdziwej pustelni, była to Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, a jest to dawny poklasztorny zespół zwany też Pustelnią Kamedulską. Zakon Kamedułów przebywał tu od 1617 roku, a w pustelni żyło 200 mnichów, w środku lasu. A warto wiedzieć, że Obecnie Pustelnia Złotego Lasu to spore Centrum Ekumeniczne, Galeria Kamedulska oraz Punkt Rekolekcyjny. Klasztor w XVIII wieku nawiedziły dwa pożary, które strawiły cześć zabudowań klasztornych. W 1820 roku dokonano kasacji zakonu i tylko na chwilę mnisi wrócili tu w XX-leciu międzywojennym. W tych obiektach kręcono kilka odcinków serialu historycznego Czarne Chmury, stąd w 2013 roku powstało tu Muzeum Czarnych Chmur, które wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli odkrywając „znajome” charakterystyczne schody i salę bankietową znaną wszystkim z tego serialu.

Emeryci z Lubelszczyzny zwiedzili też najstarsze polskie sanktuarium ukrywające Relikwie Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze. Miejsce to od średniowiecza jest miejscem licznych pielgrzymek. Tam przewodnik opowiadał zamierzchłe historie i pokazał: niewielki romański kościółek utrzymany w bieli i ozdobiony symetrycznymi kolumnami i portykami, jak to w klasycyzmie; Krużganek – rodzaj korytarza, którego ramiona tworzą zamknięty czworobok; Kaplicę Oleśnickich, w której najważniejsze miejsce zajmują Relikwie, których historie opowiadają malowidła na ścianach kaplicy; Kryptę Jeremiego Wiśniowieckiego i tam w małym pomieszczeniu znajdują się zmumifikowane zwłoki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, jego portret oraz sztaluga z jego biografią. W historii Polski książę zapisał się jako znakomity wódz, taktyk i organizator wielu wypraw wojennych. Sam o sobie mówił, iż jest stworzony do wojny Na koniec w jadłodajni w przyjemnie chłodnych podziemiach klasztoru uczestnicy spożyli dania według starych receptur gotowanych, popijając lokalnym chłodnym piwem.

Znacznej pomocy w zorganizowaniu wyjazdu udzielił kol. Jerzy Kurek – Prezes ZOW ZEiRP RP w Kielcach oraz kol. Wiesław Woszczyna – Wiceprezes ZG ZEiRP RP w Warszawie, którzy znaleźli czas i przyjęli zaproszenie do udziału we wspólnej kolacji integracyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIE KOŁA LUBLIN w „UROCZYSKU DĄBROWA”

W dniu 17 czerwca 2021 r. w „UROCZYSKU DĄBROWA” nad Zalewem Zemborzyckim odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Lublin Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

Zebraniu przewodniczył Prezes Koła Kol. Stanisław Marek, który przywitał  uczestników zebrania, w tym również Kolegę Mariana Ziętka Prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie.

Po zapoznaniu uczestników zebrania z programem spotkania uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie członków Koła, w tym Prezesa Piotra Pawła Dworaka oraz Kolegi bryg. Stefana Gmitruka.

Następnie wręczono odznaczenia i listy gratulacyjne zasłużonym emerytom i jubilatom. Odznakami „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” zostali wyróżnieni: Kol. Janina Żochowska, Kol. Mieczysław Grygiel, Kol. Henryk Gryta, Kol. Wiesław Piotrowicz Kol. Janusz Sudół i Kol. Kazimierz Mitera.

Wręczenia Odznak Honorowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” dokonał członek Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Kol. Stanisław Marek.

Listami gratulacyjnymi Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie z okazji 85, 80, 70, 65, 60 rocznicy urodzin zostali uhonorowani następujący  członkowie Koła: Irena Duda, Janusz Sudół, Jakubas Jerzy, Halina Kamińska, Mirosław Gwarda.

W dalszej części zebrania Prezes Koła Kol. Stanisław Marek przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2020 oraz zapoznał uczestników zebrania z realizacją funduszu socjalnego emerytów i rencistów pożarnictwa.

Sprawozdanie finansowe Koła w Lublinie za 2020 r. zaprezentowała uczestnikom zebrania Koleżanka Elżbieta Żydek (Skarbnik Koła).

Z wynikami kontroli Koła Lublin przeprowadzonej przez komisję rewizyjną za okres 2020 r. zapoznała uczestników zebrania Sekretarz Komisji Koleżanka Halina Kamińska. W ocenie komisji działalność merytoryczna Koła została oceniona jako prawidłowa.. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Koła, sprawozdania finansowego oraz ustaleń pokontrolnych po kontroli Koła przez komisję rewizyjną, uczestnicy zebrania w głosowaniu jawnym  jednogłośnie przez aklamację pozytywnie zaakceptowali działalność Koła ZE i RP RP w Lublinie za 2020 r.

Po wymianie propozycji uczestników zebrania na temat działalności w 2021 r. Prezes Koła zaprezentował uczestnikom zebrania  zakres planu działania Zarządu Koła Lublin na 2021 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń. Zebranie sprawozdawcze zakończyło się na leśnej polanie okolicznościowym cateringowym obiadem oraz grillem przy ognisku i muzyce.

 

  

 Image1

  

Image2

 

 

Image3

 

Image4

 

Image5

 

Image6

 

Image7

 

tekst: Kazimierz Mitera
zdjęcia: Adam Skowronek

Licznik odwiedzin

8521721
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
142
986
142
7890291
29504
39695
8521721