1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

POSIEDZENIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZEiRP RP

       W dniu 18 grudnia 2019r. w restauracji „Wileńska” odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZE i RP R P w którym uczestniczyli:

- członkowie Zarządu Wojewódzkiego,

- Prezesi Kół z terenu województwa,

- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

Porządek obrad :

1. otwarcie posiedzenia.

2. Wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Związku:.

3. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego z działalności zarządu i jego Prezydium.

4. Informacja o wykorzystaniu funduszu socjalnego w 2019 roku.

5. Dyskusja i przyjęcie uchwał i informacji o sposobie realizacji zgłoszonych wniosków.

   Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Stanisław Mikulak, witając jego uczestników i przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie Prezes ZW i Honorowy Prezes ZW Tadeusz Jakubik dokonali aktu wręczenia Honorowych Odznak „Zasłużony dla Związku”. Uchwałami Nr VI/8/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku i Nr VII/11/2019 z dnia 27 października 2019 roku Odznakami zostało wyróżnionych dwudziestu członków z Kół z terenu województwa:

     Na posiedzeniu ZW ZEiRP RP wręczono odznaki następującym członkom Związku:

1. Boryczewski Artur - Koło W Elblagu.

2. Danelczyk Witold   - Koło w Działdowie

3.Fursewicz Artur       - Koło w Giżycku

4. Gaj Jan                   - Koło w Kętrzynie

5. Kuźniewski Wiktor – Koło w Lidzbarku Warm.

6. Łątkowski Mirosław- Koło w Iławie

7. Modzelewski Dariusz – Koło w Giżycku

8. Pienicki Krzysztof   - Koło w Działdowie

9. Suchocki Janusz       - Koło w Iławie

10. Szlachta Zbigniew - Koło w Węgorzewie

11. Wierzbicki Bogdan – Koło w Giżycku

12. Zera Mieczysław     - Koło w Mrągowie

Nieobecnym ośmiu wyróżnionym członkom Odznaki zostaną wręczone na zebraniach Kół.

Prezes Zarządu Stanisław Mikulak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu i jego Prezydium za rok 2019 omawiając następujące zagadnienia:

- ukształtowanie się Zarządu i jego Prezydium na VII WOJEWÓDZKIM ZJEZDZIE DELEGATÓW ZEiRP RP   woj. warmińsko-mazurskiegoz dnia 4 kwietnia 2019 roku,

- ilość członków związku w województwie w stosunku do ilości emerytów i rencistów /niespełna 52%/,

- przebieg i ustalenia Krajowego Zjazdu Delegatów Związku,

- ilość posiedzeń Zarządu i Prezydium, omawiane zagadnienia, realizacja planu pracy, współpraca z Kołami i Komendami PSP, spotkania integracyjne, wycieczki, nadane odznaczenia członkom Związku,

- zmiany w statucie i wynikające z tego zadania dla Zarządu i Kół,

Szczególną uwagę zwrócił na konieczność zwołania Nadzwyczajnego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów celem rejestracji Oddziału Wojewódzkiego w Sadzie rejestrowym.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego i jednocześnie przewodniczący komisji socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki przedłożył informację o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2019 i zmiany w regulaminie świadczeń socjalnych.

W dyskusji głos zabierali, przedstawiając zagadnienia:

- Tadeusz Jakubik – zapotrzebowanie na Odznaki „Zasłużony dla Związku” terminy składania wypełnionych wniosków, składanie sprawozdań przez koła z ich działalności, składanie informacji na stronę internetową ZW, opłacanie składek członkowskich.

- Teresa Zbik Osenkowska – wykorzystanie środków finansowych Zarządu,

- Teresa Ciechowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – zasady prowadzenia spraw finansowych, zmiany w statucie obciążające WKR, opiniowanie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych przez komórki kadrowe Komend PSP.

Wojciech Bastek – komisja socjalna nie powinna rozpatrywać wniosków złożonych w sposób nieprawidłowy,

- Mirosław Czyż – zapytał o zwrot kosztów zebrań z okazji „Dnia Strażaka” na członków rodzin,

Bogdan Baran – zaproponował możliwość składania wniosków przez Prezesa Koła dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej a nie chcących ich składać z przyczyn ambicjonalnych,

- Ryszard Kaszuba – przedstawił propozycję organizacji wycieczki w roku 2020 do Rumunii i Mołdawi,

Zarząd podjął uchwały:

- w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020,

- w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2019,

- w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów województwa warmińsko- mazurskiego.

Prezes Zarządu złożył uczestnikom posiedzenia życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy posiedzenia podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy spożyli obiad w restauracji.

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku w restauracji „Wileńska” w Olsztynie odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP. W Zjeździe udział wzięło 38 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w kołach, Prezesi kół oraz członkowie ustępujących władz, którzy nie byli delegatami oraz zaproszeni goście.

Zjazd otworzył prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik witając zaproszonych gości w osobach:

- st. bryg. mgr inż. Bogdana Wierzchowskiego – Warmińsko-Mazurski Komendanta   Wojewódzkiego PSP w Olsztynie

- bryg. mgr inż. Michała Kamienieckiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP

- bryg. w st. spocz. mgr inż Grzegorza Matczyńskiego Dyrektora Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie

Obradom przewodniczył Wiceprezes ZW ZEiRP RP kol. Stanisław Mikulak.

Na początek obrad minutą ciszy uczczono zmarłych kolegów i koleżanki w trakcie trwania kadencji.

Z okazji zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Koła – Prezydium ZW ZEiRPR RP w Olsztynie przyznało okolicznościowe statuetki dla n/w członków naszego Związku :

1.-Adam Osiński       – Prezes Koła w Szczytnie w latach 1997 – 2019

2.- Leon Wiśniewski – Prezes Koła w Biskupcu w latach 1999 – 2019

3.- Jerzy Zienkiewicz – Prezes Koła w Elblągu w latach 2009 – 2019

4.- Jerzy Jasiński       - Prezes Koła w Olsztynie w latach 2011 – 2019

5.- Ryszard Guz         - Prezes Koła w Bartoszycach w latach 2015 – 2019

6.-Adam Makowski   - Prezes Koła w Węgorzewie w latach 2015 – 2019

Sprawozdanie z działalności podczas kadencji 2015 – 2018 roku przedstawił Prezes Warmińsko – Mazurskiego ZW ZEiRP RP kol. Tadeusz Jakubik.

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Teresa Ciechowska. Ocena działalności ZW przedstawiona przez komisję była bardzo dobra i komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu ZW ZEiRP RP.

W dyskusji zabrało głos 15 – tu uczestników zjazd w sprawach dotyczących :

- zbyt sformalizowanego i niezgodnego z Rozporządzeniem MSWiA sposobu załatwiania wniosków o pomoc z funduszu socjalnego,

- przypadki braku należytego zainteresowania i udzielania pomocy ze strony PSP w organizacji pogrzebów emerytów i rencistów,

- obciążania kół ZEiRP RP kosztami paliwa po wykorzystaniu służbowych pojazdów,

- proporcjonalnego rozliczania pomocy z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów z poszczególnych powiatów. Procentowy udział w przyznanych kwotach do procentowego udziału ilości emerytów i rencistów,

- zmiany adresów rachunku z komend na koła za spotkania integracyjne.

Wyjaśnień w w/w sprawach udzielili uczestniczący w zjeździe : Komendant Woj. PSP i jego z-ca oraz przewodniczący zjazdu.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano nowy Zarząd Wojewódzki w składzie :

- Stanisław Mikulik - Prezes

- Wojciech Bastek - Wiceprezes

- Cyroniuk Jan- Wiceprezes

- Stanisław Pabijanek - Sekretarz

- Osenkowska-Żbik Teresa - Skarbnik

- Ryszard Kaszuba – Członek Prezydium

- Grzegorz Matczyński – Członek Prezydium

- Leonad Boiwko- Członek

- Aleksander Cydejko - Członek

- Elżbieta Wróblewska- Członek

- Henryk Orzechowski - Członek

- Mirosław Burakiewicz- Członek

- Jerzy Gołębiewski - Członek

- Krzysztof Krześniak - Członek

- Witold Garbaczewski – Członek

Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie:

- Teresa Ciechowska - Przewodnicząca

- Roman Kaliszuk - Wiceprzewodniczący

- Jacek Kamola - członek

- Tadeusz Wasilewski - członek

- Janusz Jarzynka- członek

Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani:

Wojciech Bastek

Stanisław Mikulak

Ryszard Kaszuba

Mirosław Burakiewicz

  

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie programu działania na lata 2019 – 2022.

Następnie głos zabrał Z-ca K-nta Woj. PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, który pogratulował nowo wybranemu Zarządowi oraz zadeklarował dalszą współpracę ze związkiem.

Uczestnicy Zjazdu podziękowali dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Jakubikowi za dwudziesto dwuletnią aktywną działalność na tej funkcji jak też dokumentowanie działalności w formie kroniki.

Na zakończenie wystąpił nowo wybrany Prezes ZW kol. Stanisław Mikulak, który podziękował za wybór deklarując aktywną działalność na rzecz środowiska emerytów i rencistów.

Plenarne posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego ZW ZEiRP RP

 

         W dniu 11 grudnia odbyło się plenarne posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego ZW z udziałem Prezesów Kół.

Porządek obrad:

1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”,

2. Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP w dniach

   22 – 24 listopada 2018r.

3. Omówienie przebiegu i wyników konkursu kronik na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

4. Ocena realizacji uchwały z poprzedniego Zjazdu Wojewódzkiego.

5. Przygotowanie do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach i

   Zjazdu Wojewódzkiego

6. Sprawy finansowe.

7. Sprawy organizacyjne .

         W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :

-         Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

bryg. mgr inż. Robert Fliciński

-         były Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Mirosław Hołubowicz obecnie członek naszego Związku w Ełku

-         Dyrektor Zarządu Woj. ZOSP RP w Olsztynie

bryg. w st. spocz. mgr inż. Grzegorz Matczyński – obecnie członek naszego Związku w Olsztynie,

-         Komendant Powiatowy PSP w Ełku – bryg. mgr inż. Marek Markowski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik odczytał uchwałę Nr. VI /3/2018 ZG ZEiRP RP z dnia 15 marca 2018 r. przyznająca odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Odznaki otrzymali:

N/wym. osobom przyznano odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” lecz ze względu na stan zdrowia będą wręczone w macierzystych Kołach:

Odznaki wręczyli:

     Prezes Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego - Tadeusz Jakubik i Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. mgr inż. Robert Fliciński.

         Członek ZG – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Wojciech Bastek omówił przebieg i najważniejsze ustalenia posiedzenia ZG z m-ca listopada br.

         Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak omówił wyniki Konkursu Kronik prowadzonych przez Koła Związku w województwie. Komisja oceniająca przyznała:

-         I miejsce kronice prowadzonej przez Koło w Olsztynie, przyznając jednocześnie nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,- zł

-         Wyróżnienie przyznano kronice prowadzonej przez Koło w Mrągowie przyznając nagrodę pieniężną w wysokości 500,- zł.

Jednocześnie poinformował, że kroniki z naszego województwa w konkursie organizowanym przez ZG ZEiRP RP zostały wyróżnione za zdobycie III miejsca za kronikę prowadzoną przez ZW ZEiRP RP i również prowadzoną przez Koło w Olsztynie.

Oceny realizacji uchwały z poprzedniego Zjazdu Wojewódzkiego dokonał Prezes ZW – oceniono, że uchwała realizowana jest właściwie i gwarantuje całkowitą realizację do końca kadencji.

Prezes ZW omówił przygotowania do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach i Wojewódzkiego Zjazdu delegatów. Wszyscy Prezesi otrzymali dokumenty dotyczące organizacji i przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych, terminy dostarczenia odpowiedniej dokumentacji po przeprowadzeniu zebrań do Zarządu Wojewódzkiego.  

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Robert Fliciński zadeklarował współpracę i pomoc dla naszego Związku – odpowiedział na pytania zebranych dot. współpracy Związku z kierownictwem Komend PSP oraz w sprawie funduszu socjalnego.

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Teresa Osenkowska -Żbik przedstawiła stan finansów na dzień 10.12.2018 r., informacja dotycząca gospodarki finansowej została przyjęta jednogłośnie. Składki statutowe opłaciły wszystkie Koła oraz składka do ZG ZEiRP RP została opłacona w pełnej wysokości.

W sprawach organizacyjnych omówiono:

-         nowy wzór wniosku na nadanie odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         terminy sporządzania wniosków i przysłania ich do Zarządu Wojewódzkiego

-         zapotrzebowanie na odznaki i znaczki organizacyjne na rok 2019.

-        

Po zakończeniu obrad wszystkich uczestników zaproszono na obiad w restauracji „Wileńska”.

Opracował: Tadeusz Jakubik

Zdjęcia: Stanisław Pabijanek, Adam Osiński

 

Licznik odwiedzin

8520812
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
219
1527
8775
7878433
28595
39695
8520812