1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Nasz jubileusz 20-lecia w CS PSP w dniu 11 września 2014 r.

 

 Poniżej galeria zdjęć z jubileuszu-20-lecia.

 

 Następna galeria zdjęć.

 Następna galeria zdjęć.

 

 

 Następna galeria zdjęć.

 

 Następna galeria zdjęć.

Następna galeria zdjęć. 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie po latach.

W czasie krajowych uroczystości jubileuszu 20-lecia naszego Związku w Częstochowie w dniu 11.09.2014r. doszło do sentymentalnego spotkania trzech uczestników zawodów sportowo-pożarniczych które odbyły się w 1969r. w Kerms - Austria:
1. kol. Roman Świst,
2. kol. Mieczysław Prugar,
3. kol. Czesław Mila.
Koledzy z reprezentacji Polski podczas spotkania dzielili się wspomnieniami z okresów wspólnych występów w zawodach sportowo-pożarniczych, jak również o obecnych doświadczeniach życiowych. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

 Poniżej zdjęcie naszych kolegów.

Jubileusz 20-lecia

 

20 – lecie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 

W roku 2014 w piękny dzień wrześniowy,

 

Z całej Polski brać związkowa pochyliła głowy.

 

Przed obrazem Jasnogórskiej Królowej Korony,

 

By dziękować za opiekę i czas jeszcze dany.

 

Byli z nami Ci co służą – pełna koalicja.

 

Komendanci wojewódzcy i generalicja.

 

Jeśli pytasz mnie kolego, po co tu przybyli?

 

To odpowiem bardzo krótko – drugi krzyżyk czcili.

 

Związku, który emerycką brać strażacką zrzesza.

 

Jest ambitny, chciałby wiele i to nas pociesza.

 

 

Adam Maluga

 

Częstochowa, dnia 11.09.2014 r.

 

 

TUTAJ pobierzesz list od Wojewody Śląskiego.

 

Poniżej galeria zdjęć z Jasnej Góry.

W naszych uroczystościach uczestniczyli:

 

ks.  bryg. Jan Krynicki-Rzymsko-Katolicki Kapelan Krajowy Strażaków,

 

ks.  st. bryg. w st. spocz. Jerzy Kołodziejczak– były Rzymsko-katolicki Kapelan Krajowy

 

Strażaków,

 

ks. bryg. Henryk Betlej-Rzymsko-Rzymsko-katolicki Kapelan Strażaków woj. łódzkiego,

 

ks. mł. bryg. Henryk Kuczob-Rzymsko-katolicki Kapelan Strażaków woj. śląskiego,

 

ks. st. kpt. Adam Glajcar-Ewangelick0-Augsburski- Kapelan Krajowy Strażaków,

 

ks. Sergiusz Bohdan Matwiejczuk-Prawosławny Kapelan Strażaków,

 

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości. 

Poniżej galeria zdjęć z CS PSP w Częstochowie.

 

 

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie było nas stać udzielenie na pomocy bliźniemu”

 

 

● O ZWIĄZKU

 

 

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezależnym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Jako taki, działa na terenie całego kraju. Siedzibą jego Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej jest miasto Warszawa.

Związek jest współzałożycielem Federacji Stowarzyszeń Związków Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność Związku opiera się na społecznej pracy jego członków.

Cele i zadania Związku, kompetencje jego władz i organów statutowych, prawa i obowiązki członków Związku oraz strukturę organizacyjną, określa statut.

Statut Związku oraz zmiany w jego treści, uchwalane są przez Krajowy Zjazd Delegatów.

● CELE I ZADANIA

Podstawowymi celami Związku są:

-zrzeszanie, skupianie emerytów i rencistów po zawodowej służbie pożarniczej, pracowników na cywilnych stanowiskach, w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, bądź w innych miejscach, a także wdowy lub wdowców po w/w osobach,

-ochrona interesów oraz uprawnień środowiska z tytułu uprzedniej służby lub pracy, a także sprawowanie kontroli w tym zakresie,

-czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku wielu pokoleń polskich strażaków,

-obrona honoru, godności i czci polskich strażaków,

-pielęgnowanie bogatych, kilkuwiekowych tradycji polskiego pożarnictwa, w tym zawodowego,

-organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku, rekreacji i turystyki,

-współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

- wyrażanie, artykułowanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz w sprawach publicznych, społecznych,

-reprezentowanie środowiska wobec organów władzy państwowej, administracji państwowej i samorządowej, ministra spraw wewnętrznych, komendantów PSP, a w sprawach, sytuacjach dot. niego,

- współpraca z organizacjami skupiającymi czynnych strażaków PSP, stowarzyszeniami regionalnymi, twórców, klubami sportowymi, środowiskiem kombatantów,

-działalność w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

● DLACZEGO I JAK POWSTAWAŁ ZWIĄZEK

1lipca 1992r. rozpoczęła działalność Państwowa Straż Pożarna. Od tego momentu, strażacy pełniący w niej służbę, odchodząc w stan spoczynku uzyskali na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, prawo do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego. Niestety- prawo do takiego zaopatrzenia, nie zostało rozciągnięte na blisko 11-tysięczną rzeszę emerytów i rencistów po zawodowej służbie pożarniczej, pozostających na cywilnym, powszechnym zaopatrzeniu. Zrodziło to uzasadnione, głębokie rozgoryczenie wśród tych naszych koleżanek i kolegów-osób najczęściej starych i chorych. Na tak krzywdzące ich prawo, nałożył się brak waloryzacji świadczeń w okresie od 1 lipca 1991r.do 30 czerwca 1992r., oraz odebranie dodatków za pracę wykonywaną w szkodliwych warunkach- przepisami ustawy z 17 października 1991r. Dodatek ten stanowił - bagatela- 15% wysokości świadczenia. Gdy uświadomimy sobie galopującą wtedy inflację, uzyskamy wręcz tragiczny obraz sytuacji tych osób. Obraz ten nabiera szczególnie czarnych barw po tym- jak do tych osób dotarła świadomość, że za długoletni wysiłek i oddanie służbie i Państwu-to Państwo potraktowało ich wyjątkowo niesprawiedliwie.

Zatem nie dziwi, że zrodziła się potrzeba podjęcia działań na rzecz obrony wypracowanych, wysłużonych praw, w tym także do obrony godności. A ponieważ powszechnym stało się nieuzasadnione, krzywdzące deprecjonowanie dotychczasowego dorobku wielu pokoleń polskich zawodowych strażaków, i w tym względzie należało podjąć obronne działania.

Najszybciej zareagowano na wspomniane wyżej negatywy, w środowisku białostockim, podlaskim. Tam też (w Białymstoku) 24 marca 1992r. powstało Środowiskowe KołoEmerytów i Rencistów Pożarnictwa z przewodniczącym płk poż w st. spocz. mgr Klemensem Dziermańskim na czele. Koło to zostało włączone do struktur PolskiegoZwiązku Emerytów Rencistów i Inwalidów, dnia 4 kwietnia 1992r.

Zarząd tego koła, wspólnie z kierownictwem PZERiI, podjął działania na rzecz powstania ustawy dającej przywileje policyjne „zusowskim’ świadczeniobiorcom po służbie pożarniczej.

Jednocześnie zwrócono się do środowisk w kraju o zakładanie podobnych kół, klubów.

Do końca 1992r. powstało takich kół-16, a lutym następnego roku, ich liczba się podwoiła.

Jednocześnie, w wielu ośrodkach zawiązywały się koła nieformalne.

Z inicjatywy Zarządu Koła w Białymstoku 2 lutego 1993r., w siedzibie ZG ZOSP RP w Warszawie, doszło do pierwszego ogólnopolskiego spotkania przewodniczących kół, klubów i grup nieformalnych. Wzięło w nim udział 41 osób z 29 województw.

W trakcie spotkania wyłoniono dla reprezentowania naszego środowiska-Krajowe Przedstawicielstwo Pożarników Emerytów i Rencistów. Do jego składu wybrano emerytowanych pułkowników/podpułkowników; mgr Klemensa Dziermańskiego -przewodniczący, mgr Jerzego Kuczyńskiego i Włodzimierza Tessara - obaj z Warszawy, Bogusława Ignaszaka z Poznania i Włodzimierza Kobzę z Łodzi.

KPPE i R, prócz wymienionych problemów musiało niebawem zająć się dodatkowo m. in. sprawami nie honorowania orzeczeń Komisji Inwalidztwa Zawodowego ZUS przez Komisje Lekarskie MSW, nie zaliczaniem do wysługi pracy na własnym gospodarstwie rolnym, skutkami zarządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad przeliczania uposażenia funkcjonariuszy dla celów emerytalnych czy obroną strażaków z wielu jednostek resortowych, którym utrudnianiu, a nawet uniemożliwiano przejście do służby w PSP.

Niestety stale rosła ilość problemów i sytuacji niewłaściwego traktowania naszego środowiska. Dlatego, w wielu momentach uciekano się do pomocy, ratunku w sądach, u Rzecznika Praw Obywatelskich, parlamentarzystów, ministrów.

W tym najtrudniejszym okresie, dziwną bierność, obojętność, by nie powiedzieć wrogość- prezentowało kierownictwo KG PSP.

Kluczowym momentem w historii naszego Związku okazał się rok 1994. Najpierw 18 lutego-Sejm przyjął ustawę, która dała prawo do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego ok. 11-tysiecznej grupie „dekretowców” i funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy otrzymywali zusowskie świadczenia. Następnie- 24 maja, na podstawie przepisów rzeczonej ustawy ówczesny minister spraw wewnętrznych wydał, wspomniane wyżej zarządzenie nr 31. W międzyczasie okazało się, że nie jest możliwe powołanie w strukturze Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, branżowego, strażackiego pionu. Przeszkoda ta skłoniła przedstawicieli rodzącego się ruchu, do powołania własnego stowarzyszenia.

2

Decyzja o powołaniu strażackiego stowarzyszenia emeryckiego, zapadła 20 lipca, podczas drugiego ogólnopolskiego spotkania z udziałem 31 osób z 22 województw, w siedzibie KG PSP. Na im to rozwiązano Krajowe Przedstawicielstwo Pożarników Emerytów i Rencistów oraz powołano Związek Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego.

Uczestnicy spotkania wyłonili Komitet Założycielski, złożony z przedstawicieli środowiska białostockiego, podlaskiego i powierzyli mu kierownictwo nowo powstałego Związku. W komitecie znaleźli się: Klemens Dziermański- prezes, Jerzy Gadomski-wiceprezes, JaninaSienkiewicz- sekretarz, Franciszek Kuczyński- skarbnik oraz Robert Wasiliew, Walenty Simonienko, Włodzimierz Fiedorowicz i Anatol Klimowicz- członkowie.

19 września 1994r., w Sądzie Wojewódzkim w Białymstoku, zarejestrowano Związek Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego, następnie Komitet Założycielski przekształcił się w Prezydium Związku.

Proces organizowania struktur Związku zakończył I Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się 3 i 4 grudnia 1995r. w siedzibie Szkoły Podoficerskiej PSP w Supraślu, k/ Białegostoku.

Na zjeździe m. in. dokonano zmiany nazwy naszego stowarzyszenia na: Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym momencie w Związku działało 35 zarządów wojewódzkich, a liczba członków wynosiła 3732 osoby.

Zjazd wybrał Zarząd Główny oraz Główną Komisję Rewizyjną. Na ich czele stanęli: Klemens Dziermański i Franciszek Kuczyński.

 

● ORGANIZACJA ZWIĄZKU

Organizację Związku określa jego statut. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy ZjazdDelegatów. Stanowi on jednocześnie obok Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej- władzę naczelną Związku.

Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna są wybierane przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Zarząd Główny kieruje działalnością Związku, w okresie miedzy krajowymi zjazdami delegatów. Na jego czele stoi prezes ZG. Od 2011r. jest nim mgr AlbinPiątkowski ze Szczecina. Zarząd Główny, w którym każda organizacja wojewódzka posiada swoich reprezentantów, może liczyć od 15 do 25 członków. Aktualnie ZG- składa się z 21 członków, gdyż w trakcie bieżącej kadencji, zmarło dwóch jego członków - Jerzy Górnicki z Lublina i mgr Zygmunt Leszczyński z Kalisza w woj., wielkopolskim.

Główna Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli wewnętrznej Związku.

Komisja może liczyć od 5 do 7 członków-aktualnie -5. Od 2011r. na jej czele stoi Andrzej Russek z Turka w woj. wielkopolskim.

Prezesi zarządów wojewódzkich i przewodniczący wojewódzkich komisji rewizyjnych to obecnie:

Dolnośląskie: Eugeniusz Engel i Stanisława Socha,

Kujawsko-pomorskie: Włodzimierz Marasz i Janusz Kopczyński,

Lubelskie: Stanisław Marek i Emilia Wojciechowska,

Lubuskie: Jan Korbanek i Stanisław Furmanek,

Łódzkie: Ireneusz Mańko i Krzysztof Woźniak,

Małopolskie: Tadeusz Wielgus i Jan Mendys,

Mazowieckie: Jan Cała i Jan Dąbkowski,

Opolskie: Tadeusz Śliwa i Józef Manderla,

Podkarpackie: Tadeusz Cyrek i Tadeusz Wiśniewski,

Podlaskie: Witalis Bonda i Mieczysław Redliński,

Pomorskie: Krzysztof Dietz i Anna Okapiec,

Śląskie: Jerzy Drozdek i Marian Mielniczuk,

Świętokrzyskie: Jan Nowak i Piotr Downarowicz,

Warmińsko-Mazurskie: Tadeusz Jakubik i Teresa Ciechowska,

Na poziomie 16 województw władzami Związku są: wojewódzkie zjazdy delegatów, oraz pochodzące z wyborów przez te zjazdy: zarządy wojewódzkie oraz wojewódzkie komisje rewizyjne.

Podstawowymi ogniwami Związku są koła. Działają one przy instytucjach centralnych PSP, szkołach PSP, komendach terenowych oraz jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Aktualnie istnieje 298 kół, do których należy 10 240 członków.

Władzami kółwalne zebrania oraz wybrane przez nie- zarządy kół i komisje rewizyjne kół.

● ONI STALI NA CZELE ZARZĄDU GŁÓWNEGO I GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Prezesi:

mgr Klemens Dziermański- w l. 1994-1999 r,

Leszek Pierzchanowski- w l. 1999-2003,

mgr Jan Cała-w l. 2003-2011,

mgr Albin Piątkowski- do 2011r.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej:

Franciszek Kuczyński- od 1995r. do 1996r.,

inż. Witold Sękowski- od 1996r. do 1999r.,

Józef Goliński-od 1999r. do 2003r.,

dr inż. Henryk Jaworski- od 2003r. do 2011r.,

Andrzej Russek- od 2011r.

Honorowi Prezesi ZG:

mgr Klemens Dziermański- od 1999r.,

Leszek Pierzchanowski- od 2003r. do śmierci w -2012r.,

mgr Jan Cała- od 2011r.

● ZWIĄZEK W FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

We wrześniu 2008r. w Warszawie, doszło do spotkania przedstawicieli emeryckich środowisk mundurowych - w tym naszego Związku, skupionych w Porozumieniu Służb Mundurowych (Porozumieniu o Współdziałaniu Związków Służb Mundurowych). Uczestnicy spotkania przyjęli postulat utworzenia sformalizowanego podmiotu dla reprezentowania interesów 4 naszych środowisk, głównie w zakresie opieki socjalnej, zdrowotnej, uprawnień emerytalnych oraz ochrony godności b. żołnierzy i funkcjonariuszy mundurowych służb państwowych. Do powołania takowego- Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP doszło 5 listopada 2008r.

Podczas tego spotkania wyłoniono Komitet Założycielski- w liczbie 10 osób, w tym mgr JanaCałę - ówczesny prezes naszego ZG i mgr Albina Piątkowskiego- wtedy wiceprezes ZG. On teżzostał wiceprzewodniczącym komitetu oraz wszedł do zespołu opracowującego statut FSSM RP.

Do rejestracji Federacji doszło 25 listopada 2009r. Po niej, Komitet Założycielski przekształcił się w Komitet Organizacyjny I Kongresu Federacji. Rzeczony kongres przeprowadzono 9 marca 2009r., a do wybranych wtedy organów statutowych z ramienia naszego Związku weszli: mgr Jan Cała - jako wiceprezydent ds. proobronnych, inż. Ireneusz Mańko (prezes ZW w Łodzi) i mgr Jan Nowak (prezesZWw Kielcach) - członkowie naszego ZG. Do Komisji Rewizyjnej Federacji wszedł inż. Tadeusz Jakubik- członek naszego ZG oraz prezes ZW w Olsztynie.

Do Komisji Prawnej Federacji nasz Związek oddelegował mgr Albina Piątkowskiego (także prezes ZW w Szczecinie), a do Komisji Medialnej, członka ZG- mgr inż. Krzysztofa Maślankiewicza.

Podczas Nadzwyczajnego Kongresu Federacji, jaki odbył się 7 marca 2014 r. do jego władz z ramienianaszego Związku weszli-mgr Albin Piątkowski- jako jeden z wiceprezydentów oraz inż. Tadeusz Jabubik, Marian Puziak. Do Komisji Rewizyjnej wszedł Andrzej Russek.

● DZIAŁALNOSĆ ZWIĄZKU I JEGO CZŁONKÓW

Najwartościowsze rzeczy w życiu człowieka, to bezinteresowne czyny wykonane z potrzeby serca dla dobra innych ludzi”

Oddając swój talent i kierując się ideą służenia bliźnim, kosztem własnego czasu, zdrowia a czasem prywatnych pieniędzy-jako Związek i indywidualni jego członkowie realizowaliśmy i realizujemy nadal m. in:

reprezentowanie całego środowisko emerytów i rencistów po pożarniczej służbie oraz inne osoby pozostające na policyjnym zaopatrzeniu emerytalnym, wobec organów władzy, administracji państwowej, komendantów PSP oraz innych czynników, w zakresie praw emerytalnych, w dziedzinie zdrowia czy poszanowania dorobku polskiego pożarnictwa i jego tradycji

występowanie do w/w czynników, wobec prób pozbawiania nas wysłużonych, nabytych z tytułu uprzedniej służby,

współpraca z komendantami PSP wszystkich szczebli, szkół pożarniczych oraz dowódcami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych,

▪współpraca z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów,

▪ odwiedziny chorych i samotnych emerytów i rencistów,

▪ udział w ostatniej drodze koleżanek i kolegów,

▪ odwiedziny mogił koleżanek i kolegów,

pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych członków Związku,

udzielanie pomocy prawnej, ▪współpraca ze związkami zawodowymi skupiającymi czynnych zawodowo strażaków PSP,

▪ pracujemy w społecznych komisjach socjalnych przy komendantach wojewódzkich PSP, ▪działalność w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,

▪dokumentowanie historii polskiego pożarnictwa oraz własnego Związku, środowiska,

przeprowadzanie zawodów wędkarskich i strzeleckich,

organizowanie pielgrzymek, 

w bardzo wielu wypadkach działamy także w innych stowarzyszeniach, promując w ten sposób humanitarne idee pożarnictwa i pożarnicze środowisko. Do takich organizacji należą:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Polski Związek Działkowców, stowarzyszenia: kombatanckie, sportowe, regionalne, kościelne. Wielu naszych członków zsiada we władzach wszystkich szczebli wspomnianych organizacji. Mamy w swych szeregach senatora, dwóch przewodniczących rad stopnia powiatowego, radnych, sołtysów i członków rad soleckich.

● O TYM WARTO WIEDZIEĆ

W dwudziestoletniej historii Związku przeprowadzono 6 krajowych zjazdów delegatów, w tym 1 nadzwyczajny. Ten zajął się przyjęciem obecnego statutu. Odbył się on 19 czerwca 2008r., w siedzibie JRG nr 4 w Warszawie, Zwyczajne zjazdy odbyły się kolejno w:

▪Szkole Podoficerskiej PSP w Supraślu-woj. białostockie, 3-4 grudnia 1995r.,

▪Centralnej Szkole PSP Częstochowie, 20-22 czerwca 1999r.,

▪Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. inż. J. Tuliszkowskiego,

▪Józefowie k/Otwocka w woj. mazowieckim, 8-10 kwietnia 2003r.,

▪Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu, 16-17 czerwca 2007r.

▪Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, w woj. śląskim,7-9 czerwca 2011r.

Formułę zjazdu miała druga część II Ogólnopolskiego Spotkania Przewodniczących Kół i Klubów Emeryckich, w siedzibie Komendy Głównej PSP, dnia 20 lipca 1994r., podczas którego powołano Związek Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego

Panie w naszym Związku zawsze odgrywały i odgrywają ważną rolę. Wnoszą potrzebny nam wszystkim spokój. Służą mądrymi trafnymi radami i pomagają wyjść z najtrudniejszych opresji. Cierpliwie łagodzą obyczaje. Wiele z nich kieruje zarządami kół i najczęściej jednak sprawują one odpowiedzialne, ważne- funkcje sekretarzy, skarbników. Pierwszą białogłową, w składzie władz krajowych, była Janina Sienkiewicz z Białegostoku, która od 20 lipca 1994r. do II KZD, pełniła funkcję sekretarza ZG.

Kolejną panią w ZG, była Krystyna Masłowska z Gdańska, która doń weszła- 28 kwietnia 2004r. i zasiadała w nim do III KZD. Na ostatnim KZD, do ZG wybrano Barbarę Łukasiewicz z Warszawy. Weszła ona, jako pierwsza pani, w historii Związku do Prezydium ZG. Jest ona jednocześnie sekretarzem ZW w warszawie. Podczas tego zjazdu do Głównej Komisji Rewizyjnej, wybrano po raz przedstawicielkę płci pięknej- Krystynę Zwierzchowską z Łodzi. W jej składzie objęła ona funkcję sekretarza. Nasza koleżanka jest aktualnie jedyną panią, która sprawuje funkcję wiceprezesa ZW.

W zarządach wojewódzkich sekretarzami są panie: Maria Drapiewska- Wrocław, Ewa

Gołumska-Toruń, Zofia Majchrzak- Gorzów Wlkp., Irena Nóżka- Raczkowska- Kraków oraz Bernadeta Telus w Gdańsku. W grupie pań – skarbników mamy: Danutę Ostrowską – Wrocław, Elżbietę Błaszczyk- Lublin, Ewę Palonek-Kraków, Bożennę Miler-Warszawa, Adelę Baron-Opole, Teresę Nycz- Rzeszów, Barbarę Konkel- Gdańsk, Irenę Zbylut-Katowice, Bogusławę Rzegocką- Kielce, Teresę Osenkowską- Żbik-Olsztyn i Mirosławę Miętkiewską- Poznań. Na czele wojewódzkich komisji rewizyjnych stoją panie: Stanisława Socha- Wrocław, Emilia Wojciechowska- Lublin, Anna Okapiec- Gdańsk, Teresa Ciechowska- Olsztyn, oraz od 1999r.-Anna Lipińska- Juźwik-Szczecin.

Poprzednikiem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, było Porozumienie o Współdziałaniu Związków Służb Mundurowych. Z ramienia naszego Związku działali w nim: Leszek Pierzchanowski- prezes ZG, mgr Witold Gryc- wiceprezes ZG i prezes ZW w Warszawie oraz mgr Jan Cała- sekretarz ZG.

(opr. RŚ i KM

Licznik odwiedzin

8520873
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
280
1527
8836
7878433
28656
39695
8520873