1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Regulamin odznak

Regulamin

przyznawania odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP postanawia przyjąć następujące zasady dotyczące odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”:

§ 1

1.Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP przyznaje członkom, osobom spoza związku lub instytucjom i organizacjom na podstawie złożonych wniosków.

2.Wnioski składane są przez zarządy kół, zarządy oddziałów wojewódzkich i opiniowane przez prezydium zarządów wojewódzkich.

§ 2

1. Oddziały Wojewódzkie do 31 marca zgłaszają planowane ilościowo zapotrzebowanie na odznaki do Skarbnika ZG.

2. Skarbnik ZG wystawia fakturę na Oddział Wojewódzki.

3. Oddział Wojewódzki dokonuje przelewu na podane konto bankowe ZG.

4. Skarbnik ZG informuje wyznaczonego członka Prezydium ZG o wpływie odpowiedniej kwoty.

5. Wyznaczony członek Zarządu Głównego zamawia wykonanie odpowiedniej ilości odznak.

6. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego przedstawiciel województwa odbiera zmówione odznaki wraz z legitymacjami.

§ 3

1. Prezydium Zarządu Głównego przyznaje odznaki członkom związku lub osobom spoza związku, na podstawie prawidłowo wypełnionych wniosków.

2. Wnioski winny być sporządzone na aktualnych drukach, posiadać uzasadnienie wykazujące szczególną działalność i pomoc na rzecz Związku.

3. Odznaka dla osób spoza związku przyznawana jest dla tych, którzy swoją postawą i aktywnością skutecznie pomagają środowisku pożarniczych emerytów i rencistów.

§ 4

1. Wnioski są przesyłane mailowo do Sekretarza.

2. Oryginały są przechowywane u wnioskodawcy.

3. Na posiedzeniu Prezydium ZG rozpatrywane są wnioski i podejmowana jest uchwała.

4, Skan uchwały rozsyłany jest do wnioskujących Oddziałów Wojewódzkich.

§ 5

Odznaka wraz z legitymacją jest wręczana uroczyście na spotkaniu członków Związku.

§ 6

Realizację Regulaminu powierza się Oddziałom Wojewódzkim.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Emerytury i renty 2020: Wskaźnik waloryzacji na najniższym poziomie

www.podatki.biz

28.01.2020

 

W życie weszło rozporządzenie dotyczące wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. Zwiększenie to wyniesie w tym roku 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Rząd przyjął zatem wskaźnik na minimalnym poziomie ustawowym.

Z początkiem marca 2020 r. emerytury i renty zostaną podwyższone o najniższy przewidziany w ustawie wskaźnik. Waloryzacja wyniesie w praktyce 3,24 proc., ale jednocześnie przewidziano także waloryzację kwotową. Każde świadczenie wzrośnie w efekcie o co najmniej 70 zł.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskaźnik waloryzacji nie może być niższy od wskaźnika inflacji powiększonego o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jak przewidziano w nowym rozporządzeniu z 21 stycznia br., w 2020 r. wzrost będzie więc tylko na poziomie ustawowym. O taki ruch w trakcie konsultacji społecznych apelowały wcześniej organizacje zrzeszające pracodawców, a związki zawodowe postulowały przyjęcie wskaźnika przeszło dwukrotnie wyższego.

Szacuje się, że podwyżka świadczeń będzie kosztować w tym roku ok. 7,1 mld zł.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 128).

Rozporządzenie weszło w życie 28 stycznia 2020 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz

Abonament RTV - poznaliśmy wysokość opłat za 2020 rok

Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie zniknał. Za to coraz czesciej pojawiaja sie głosy o zaostrzeniu kar i wdrozeniu skuteczniejszych działan egzekucyjnych. W tym kontekscie, oprócz informacji o wysokosci

opłat abonamentowych warto poznac zasady zwolnienia z koniecznosci płacenia tej dosc juz archaicznej opłaty.

Zagadnienia zwiazane z abonamentem reguluje ustawa z z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. W jej art. 4 znajdziemy wykaz osób (i podmiotów) uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia. Ale to nie wszystkie zwolnienia, poniewaz znajdziemy je równiez w innych niz wspomniana ustawa przepisach. Katalog osób zwolnionych jest bardzo szeroki i warto sprawdzic, czy przypadkiem my (lub którys z naszych domowników) nie moze ze zwolnienia skorzystac.

Wysokosc opłat abonamentowych za uzywanie odbiorników RTV w 2020 roku 2020 rok radiofonicznego, telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego

za jeden miesiac 7,00 zł 22,70 zł

za dwa miesiace 13,60 zł 44,05 zł

za trzy miesiace 20,15 zł 65,35 zł

za szesc miesiecy 39,90 zł 129,40 zł

za rok 75,60 zł 245,15 zł

Zwolnienia

Zwalnia sie z opłat abonamentowych osoby:

1) co do których orzeczono o:

     a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

     b) całkowitej niezdolnosci do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych lub

     c) znacznym stopniu niepełnosprawnosci, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub

   d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

   -uprawnienie nalezy udokumentowac orzeczeniem własciwego organu orzekajacego, albo orzeczeniem własciwej instancji sadu, uchylajacym wczesniejsza decyzje organu orzekajacego;

2) które ukonczyły 75 lat

     -uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL;

3) które otrzymuja swiadczenie pielegnacyjne z własciwego organu realizujacego zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzadowej lub rente socjalna z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;

     -uprawnienie nalezy udokumentowac decyzja własciwego organu realizujacego zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzadowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) niesłyszace, u których stwierdzono całkowita głuchote lub obustronne uposledzenie słuchu (mierzone na czestotliwosci 2 000 Hz o natezeniu od 80 dB)

     -potrzebne bedzie orzeczenie własciwego organu orzekajacego o całkowitej głuchocie lub obustronnym uposledzeniu słuchu (mierzone na czestotliwosci 2 000 Hz o natezeniu od 80 dB), albo zaswiadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzajace powyzsze parametry;

5) niewidome, których ostrosc wzroku nie przekracza 15%

     -uprawnienie dokumentuje legitymacja Polskiego Zwiazku Niewidomych lub Zwiazku Ociemniałych Zołnierzy RP albo orzeczenie własciwego organu orzekajacego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawnosci z tytułu uszkodzen narzadu wzroku, albo orzeczenie własciwego organu orzekajacego, stwierdzajace uszkodzenie narzadu wzroku (ostrosc wzroku nie przekracza 15%), albo zaswiadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzajace powyzsze parametry;

6) które ukonczyły 60 lat oraz maja prawo do emerytury, której wysokosc nie przekracza miesiecznie kwoty 50% przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzajacym, ogłaszanego przez Prezesa GUS

   -konieczny bedzie dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokosci emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury).; Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS sa: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Słuzby Wieziennej;

7) spełniajace kryteria dochodowe, okreslone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o swiadczeniach

rodzinnych

     -dokumentuje prawo do zwolnienia decyzja własciwego organu realizujacego zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzadowej o przyznaniu swiadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego albo zaswiadczenie tego organu stwierdzajace wysokosc dochodu spełniajacego kryteria

dochodowe okreslone w ustawie o swiadczeniach rodzinnych. Organem własciwym w rozumieniu ww. ustawy jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta własciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby lub podmioty przez nich upowaznione;

8) które maja prawo do korzystania ze swiadczen pienieznych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

       -na podstawie decyzji jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu swiadczenia pienieznego.

Swiadczeniami pienieznymi sa:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy,

- zasiłek lub pozyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

- pomoc dla rodzin zastepczych,

- pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

- swiadczenie pieniezne na utrzymanie i pokrycie wydatków zwiazanych z nauka jezyka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzecz-pospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupełniajaca,

- wynagrodzenie nalezne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sad

Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej sa:

- regionalne osrodki polityki społecznej,

- powiatowe centra pomocy rodzinie,

- osrodki pomocy społecznej,

- domy pomocy społecznej,

- placówki specjalistycznego poradnictwa,

- placówki opiekunczo-wychowawcze,

- osrodki wsparcia

- osrodki interwencji kryzysowej;

9) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

   -na podstawie zaswiadczenia z własciwego urzedu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego;

10) posiadajace prawo do zasiłku przed-emerytalnego, okreslonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

   -dokumentuje uprawnienie decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaswiadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego;

11) posiadajace prawo do swiadczenia przedemerytalnego, okreslonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o swiadczeniach przedemerytalnych

   -po okazaniu decyzji jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu swiadczenia przedemerytalnego lub zaswiadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu swiadczenia przedemerytalnego;

12) otrzymujace zasiłek dla opiekuna okreslony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

   -dokumentuje decyzja własciwego organu realizujacego zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rzadowej

Na podstawie odrebnych ustaw od opłat abonamentowych ze zwolnienia korzystaja;

1) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

-potrzebna bedzie ksiazka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy;

2) kombatanci bedacy inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

   -na podstawie legitymacji osoby represjonowanej;

3) członkowie rodzin pozostali po kombatantach bedacych inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

   -dokumentowac uprawnienie bedzie dokument wystawiony przez Urzad ds. Kombatantów potwierdzajacy status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzajacy uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym, albo inne dokumenty

wystawione przez własciwe organy orzekajace potwierdzajace uprawnienia członka rodziny pozostałego po

kombatancie bedacym inwalida wojennym lub wojskowym;

4) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostajacego w zwiazku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

   -dokumentuje legitymacja osoby represjonowanej;

5) członkowie rodzin pozostali po osobach pobierajacych w chwili smierci rente z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

   -na podstawie dokumentu wystawionego przez własciwy organ orzekajacy, potwierdzajacego uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierajacej w chwili smierci rente z tytułu inwalidztwa pozostajacego w zwiazku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub inne dokumenty potwierdzajace uprawnienia członka rodziny;

6) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostajacego w zwiazku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 wrzesnia 1994 roku o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przysługujacych zołnierzom zastepczej słuzby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach wegla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

   -nalezy okazac zaswiadczenie organu wojskowego potwierdzajace rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastepczej słuzby wojskowej oraz orzeczenie organu orzekajacego o zaliczeniu do grupy inwalidów, wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej;

7) osoby posiadajace status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działan poza granicami panstwa

     -na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez:

Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do zołnierzy, ministra własciwego do spraw wewnetrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy,Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego

oraz zaswiadczenia własciwego organu emerytalno-rentowego potwierdzajacego pobieranie renty inwalidzkiej z tytułu urazów lub chorób powstałych w zwiazku z udziałem w działaniach poza granicami panstwa.

Ulgi w opłatach abonamentowych

Art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych wymienia jako uprawnione do ulgi, polegajacej na pobraniu jednej opłaty abonamentowej, bez wzgledu na ilosc odbiorników:

1) podmioty lecznicze niebedace przedsiebiorcami w rozumieniu przepisów o działalnosci leczniczej,

2) sanatoria i złobki,

3) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oswiaty,

4) publiczne i niepubliczne uczelnie,

5) domy pomocy społecznej

Jedna opłata jest pobierana pod warunkiem, ze odbiorniki rtv objete opłata z znajduja sie w tym samym budynku lub zespole budynków. Jezeli pomieszczenia jednostki organizacyjnej znajduja sie w kilku budynkach niestanowiacych jednego zespołu lub w kilku zespołach budynków, wówczas od odbiorników rtv mieszczacych sie w kazdym budynku lub zespole budynków pobiera sie oddzielna opłate abonamentowa.

Jak skorzystac ze swoich uprawnien?

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskac to zwolnienie zobowiazane sa do

przedstawienia w urzedzie pocztowym dokumentów potwierdzajacych uprawnienie do zwolnienia oraz

oswiadczenia.

Wzór oswiadczenia znajduje sie tutaj http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/abonament-rtv/oswiadczenie.x.2015.pdf

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym dopełniono formalnosci w urzedzie pocztowym.

Redakcja podatki.biz na podstawie materiałow KRRiTV

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski   

       www.podatki.biz

Rozliczenie roczne PIT: Uwaga na zmianę terminu składania zeznan rocznych

Podatnicy, składając zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych powinni zwrócić uwagę na fakt, iż zmieniły się terminy ich składania. Zeznania, służące do rozliczania podatku na zasadach ogólnych można złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie uległ również termin składania PIT-28 za 2019 rok - należy go złożyć w terminie od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

Uwaga!

Deklaracje przesłane przed terminem 15 lutego 2020 r. będą uznane za złożone od 15 lutego. Złożenie PIT wcześniej nie będzie wpływało na liczenie terminu zwrotu nadpłaty - będzie on liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na zwrot nadpłaty, liczac od dnia złozenia zeznania podatkowego, ale nie wczesniej niz od 15 lutego 2020 r.

   Twój e-PIT

Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT zostana udostepnione przygotowane przez MF zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 zeznania te nie będą obejmować przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz...

Emerytury i renty 2020: MRPiPS przedstawiło projekt ws. waloryzacji

W przyszłym roku zastosowany zostanie ustawowy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, a jednocześnie zagwarantowana zostanie minimalna podwyżka świadczeń na poziomie 70 zł - wynika z projektu nowelizacji, który opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najniższe świadczenia będą wynosić z kolei 1200 lub 900 zł.

Projekt nowelizacji zakłada zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji. Dodatkowo jednak zagwarantowana zostanie podwyżka świadczenia o 70 zł.

"Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24 proc.. Jednocześnie proponuje się, by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł. Stąd też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,24 proc., nie mniej jednak niż o 70 zł" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak tłumaczą projektodawcy, w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej

III  grupy minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,5 zł (75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty). Z kolei osoby pobierające emeryturę częściową będą mogły liczyć na minimalną podwyżkę na poziomie 35 zł (50 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty).

W projekcie przewidziano także modyfikację obowiązujących obecnie minimalnych wysokości świadczeń. Najniższe minimalne świadczenia będą wynosić odpowiednio: 1200 zł - najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna; 900 zł - najniższa emerytura z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 11 grudnia 2019 r.) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 marca 2020 r.

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

8521682
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
103
986
103
7890291
29465
39695
8521682