1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zwolnienie z abonamentu RTV dla niektórych osób po ukończeniu 60. roku życia

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2010 nr 13 poz. 70 ze zm.) zwolnione od opłat abonamentowych zostały osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Interpelacja nr 22280 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV

Szanowny Panie Ministrze,

z opłacania abonamentu RTV zostały m.in. zwolnione osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się kobiety, które ukończyły 60 rok życia, uzyskały prawo do emerytury jednak ze względu na niskie świadczenie z ZUS-u, przeszły na rentę rodzinną po zmarłym mężu ze względu na bardziej korzystny wymiar świadczenia. Niestety w praktyce wdowy automatycznie pozbawione zostają prawa do zwolnienia z abonamentu, ponieważ placówki Poczty Polskiej kategoryzują ww. jako rencistki.

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy Ministerstwo planuje podjąć działania celem doprecyzowania przepisów prawa, aby osoby, które nabyły prawa do emerytury, spełniające kryteria jak na wstępie, ale pobierające rentę rodzinną po współmałżonku zwolnione były z obowiązku opłat RTV?

Z poważaniem

Wojciech Kossakowski, 14-05-2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 22280 w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 22280 Pana Posła Wojciecha Kossakowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Kwestia dotycząca zwolnienia z opłat abonamentowych osób, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do renty rodzinnej, jest kwestią wywołującą wątpliwości interpretacyjne na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Należy zauważyć, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2010 nr 13 poz. 70 ze zm.) zwolnione od opłat abonamentowych zostały osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Regulacje dotyczące emerytur, a także rent rodzinnych znajdują się w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z1998 nr 162 poz. 1118 ze zm.). Ustawa określa zasady nabywania i ustalania prawa do emerytury, a także sytuacje, w których nabywa się uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub osobie bliskiej. Ustawa reguluje także kwestie zawieszenia oraz ustania prawa do świadczeń.

Odnosząc się do kwestii przedstawionej w interpelacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozróżniło dwie sytuacje osób pobierających rentę rodzinną po zmarłym małżonku.

Osoba, która miała ustalone prawo do emerytury w chwili śmierci małżonka, uprawniona jest do renty rodzinnej w sytuacji, gdy zmarły współmałżonek miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń (art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W takiej sytuacji dochodzi do zbiegu prawa do świadczeń - zgodnie z art. 95 ustawy osobie takiej wypłaca się więc jedno z tych świadczeń (wyższe lub wybrane przez zainteresowanego).

Zbieg prawa do świadczeń nie skutkuje jednak zawieszeniem lub ustaniem ustalonego prawa do emerytury. W świetle powyższych przepisów prawa osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, a następnie rozpoczęła pobieranie renty rodzinnej, w dalszym ciągu ma ustalone prawo do emerytury, a jedynie nie pobiera emerytury. W powyższej sytuacji w świetle obowiązujących przepisów prawa pojawiają się wątpliwości, czy osoba pobierająca rentę rodzinną po zmarłym małżonku i jednocześnie mająca ustalone prawo do emerytury jest zwolniona z opłat abonamentowych, jeśli spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych.

Wątpliwości interpretacyjnych nie wywołuje natomiast sytuacja, w której osoba pobierająca rentę rodzinną po zmarłym małżonku nie ma ustalonego prawa do emerytury. W takiej sytuacji osoba ta będzie zobowiązana do uiszczania opłat abonamentowych.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby dana osoba mogła zostać zwolniona z opłat abonamentowych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych musi spełniać następujące przesłanki:

-   ukończyć 60 lat;

-  mieć ustalone prawo do emerytury;

-   wysokość emerytury nie może przekraczać miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa GUS.

W związku z powyższym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż nawet osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, pobierając rentę rodzinną po zmarłym małżonku, nie może zostać zwolniona z opłat abonamentowych. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłaty abonamentowej musi bowiem przedstawić Poczcie Polskiej także aktualną wysokość swojej emerytury. Zdaniem Krajowej Rady nie jest jasne, czy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury, ale pobiera rentę rodzinną, jest w stanie wykazać aktualną wysokość emerytury.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji realizując przepis upoważniający do wskazania rodzaju dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych w § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152), wskazała dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych. Osoba, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych, powinna przedstawić jednostce Poczty Polskiej dowód osobisty oraz decyzję jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury.

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że uprawnienie do zwolnienia z opłaty abonamentowej rozpoznawane jest indywidualnie w odniesieniu do danej osoby przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która stosuje przepisy stanowiące o przesłankach zwolnienia z opłaty abonamentowej.

Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia w sposób wyczerpujący odpowiadają na zadane w interpelacji pytania.

Z poważaniem

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, 04-07-2018 r.

(wytłuszczenia - redakcja)

link dzięki kol. Albinowi Piątkowskiemu

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

8520848
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
255
1527
8811
7878433
28631
39695
8520848