1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów w Szczecinie

W dniu 26 marca 2019 r odbył się VII Wojewódzki Zjazd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej województwa zachodniopomorskiego, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu w Choszcznie.

Zjazd przebiegał w dwóch częściach - proceduralnej i oficjalnej z udziałem naszych gości.

Otwarcia Zjazdu dokonał płk poż. w st.. spocz. mgr Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku E i R Poż.RP witając delegatów Zjazdu, członków Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych naszych działaczy.

Na wstępie tego uroczystego spotkania Zjazd uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych strażaków – emerytów i rencistów.

Mandaty na VII Zjazd otrzymało 42 delegatów, a przybyło 40 delegatów, co stanowi 95% wybranych przedstawicieli kół.

Na przewodniczącego obrad ustępujący Prezes w imieniu Zarządu Wojewódzkiego zaproponował bryg. w st. spocz. . mgr Ludwika Sabeł – V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Propozycja została przyjęta,   wobec czego wybrany Przewodniczący Zjazdu przejął kierownictwo obradami.

Następnie zgodnie ze scenariuszem i regulaminem Zjazdu kol. delegaci wybrali sekretariat i komisje zjazdowe, zdecydowano o 11 osobowym składzie zarządu wojewódzkiego i 3 osobowym składzie wojewódzkiej komisji rewizyjnej, o jawnych wyborach oraz o ukonstytuowaniu się władz naszej organizacji podczas swoich pierwszych posiedzeń.

Po krótkiej przerwie rozpoczęliśmy drugą część naszych obrad.

Ustępujący Prezes Zarządu Wojewódzkiego przywitał gości naszego Zjazdu w osobach:

- bryg. mgr inż. Marek Popławski - Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

- Eugeniusz Marek Nykiel - Przewodniczący Rady Powiatu Choszczno,

- Wioletta Kaszak - Starosta Choszczeński,

- Łukasz Młynarczyk – Zastępca Burmistrza m. Choszczno.

- Magdalena Sieńko – Sekretarz Gminy Choszczno.

- Stanisław Łagonda – członek Zarządu Głównego.

Kierownictwu powiatowych i gminnych władz samorządowych przekazaliśmy nasze organizacyjne ryngrafy w dowód podziękowania za gościnę, a   także w dowód podziękowania za okazana pomoc dla naszej organizacji.

Dalsza część Zjazdu prowadzona już była przez przewodniczącego obrad.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres VI kadencji złożył ustępujący Prezes Zarządu Albin Piątkowski, a sprawozdanie finansowe za ten okres przedstawił skarbnik Zarządu Wojewódzkiego kol. Jan Rysz – pełniący tę funkcję od początku istnienia naszej organizacji.

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. asp. Alicja Łaput –członek tej komisji.

Wystąpienie gości:

1) Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego podziękował ustępującemu ZW za jego działalność, dobrą współpracę w okresie mijającej kadencji. Przedstawił, sprawy dotyczące komisji socjalnej działającej przy KW, w której nastąpiła zmiana składu osobowego ze strony KW PSP. Komendant zgłębił temat odpłatności za gospodarkę transportową w strażach pożarnych zgodnie z obowiązującym nowym. Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z 29 stycznia 2019 r.

Poinformował zebranych delegatów o zbliżających się obchodach Dnia Strażaka, które odbędą się w Choszcznie dnia 11 maja br.

2) Wioleta Kaszak - Starosta Choszczeński podziękowała za zaproszenie na Zjazd,stwierdzając, że jest on po raz pierwszy od 25 lat w tej miejscowości. Zapraszała wszystkich obecnych na zbliżające się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, które odbędą się w tym roku w Choszcznie.Życzyła wszystkim dużo zdrowia oraz radości, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

3) Eugeniusz Marek Nykiel –Przewodniczący Rady Powiatu jako długoletni strażak ochotnik, złożył wszystkim gorące życzenia, podkreślił potrzebę podtrzymywania bliskich kontaktów międzyludzkich akcentując ważność człowieka. Życzył też owocnej i mobilizującej współpracy między emerytami i trafnych wyborów.

4) Łukasz Młynarczyk – Zastępca Burmistrza Gminy Choszczna jako gospodarz tego terenu, przyłączył się do życzeń dla emerytów i rencistów, oraz życzył skutecznej, społecznej pracy dla dobra wszystkich emerytów.

5) Magdalena Sieńko – Sekretarz Gminy Choszczna podziękowała za zaproszenie na Zjazd. Życzyła wszystkim delegatom emerytom, dobrej współpracy, dużo zdrowia i chęci do działalności społecznej, trafnych wyborów i owocnej działalności.

6) Ludwik Sabeł –Vice Prezes Zarządu Wojewódzkiego E i R Przewodniczący Komisji Socjalnej Komendanta Wojewódzkiego – w swoim wystąpieniu przedstawił ustalone procedury i kryteria wg, których Komisja Socjalna przyznaje dotacje i zapomogi. Poinformował o ilości zatwierdzonych wniosków socjalnych w minionej kadencji. Przedstawił wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych Kołach, jak również przypomniał wszystkim o nowych przepisach dotyczących funduszu socjalnego.

7) Prezes ustępującego Zarządu Woj. kol. Albin Piątkowski, podziękował wszystkim za życzenia jak również ustępującemu Zarządowi za współpracę.

W zjazdowej dyskusji podnoszono sprawy dotyczące w szczególności ściślejszych kontaktów międzypokoleniowych i wzajemnej współpracy z PSP, a przede wszystkim partnerstwa z czynną służbą PSP z dwustronnymi inicjatywami i realizacjami kontaktów z seniorami dla działań przeciw społecznemu wykluczeniu i osamotnieniu.

Zjazd wyraził swoje ubolewanie wobec nieskutecznych działań – niemal w okresie całej kadencji Zarządu Głównego w przedmiocie aktualizacji Statutu, braku od

niemal 9 miesięcy zamówionych i opłaconych przez nas odznak oraz nie zauważeniu naszego organizacyjnego jubileuszu XXV lecia., przypadającego w bieżącym roku.

Wobec powyższego nasza propozycja kierowana do programu Krajowego Zjazdu Delegatów dotyczy zwieńczenia prac w przedmiocie aktualizacji Statutu oraz organizacji obchodów XXV lecia Związku, jak również 70 lecia powołania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej.

Poza naszymi zadaniami, które WZD przyjął do programu działań w okresie VII kadencji zamierzamy włączyć także wspomniane jubileusze oraz zadania z programu KZD.

Po zakończonej dyskusji przewodniczący obrad poddał pod glosowanie wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom wojewódzkim Związku.

Kol. Delegaci udzielili jednogłośnie wnioskowanego absolutorium.

Wojewódzki Zjazd Delegatów dokonał wyboru władz wojewódzkich naszej organizacji, które po ich ukonstytuowaniu przedstawiają się następująco:

1.- Prezes                    -Albin Piątkowski ( Szczecin).

2. - V-ce Prezes          -Ludwik Sabeł ( Dębno).

3.- V-ce Prezes           -Alicja Łaput ( Kołobrzeg).

4.- Sekretarz                         -Władysław Surdy ( Police).

5.- Skarbnik                           -Jan Rysz ( Gryfino).

6.- Członek                            -Leonard Rysak ( Gryfice).

7. Członek                   -Jacek Miechówka ( Wałcz).

8.- Członek                            -Eugeniusz Kuliś ( Pyrzyce).

9.- Członek                            -Stanisław Łagonda (Stargard).

10.- Członek                         - Andrzej Morawiak (Myślibórz).

11.- Członek                         -Gustaw Chruścik ( Drawsko Pomorskie).

Wojewódzka Komisja Rewizyjna – ukonstytuowała się następująco:

1.- Przewodnicząca             -Sabina Bielecka ( Kołobrzeg).

2.- Członek                            -Stanisław Gulbas ( Świdwin).

3.- Członek                            -Andrzej Żurawiecki ( Białogard).

Zjazd wybrał naszych delegatów na VII krajowy Zjazd delegatów w osobach:

1.- Alicja Łaput.

2.- Stanisław Łagonda.

3.- Andrzej Morawiak.

Wojewódzki Zjazd Delegatów zawnioskował również aby naszym przedstawicielem do Zarządu Głównego VII kadencji była kol. Alicja Łaput.

Na zakończenie Przewodniczący Obrad przekazał przewodnictwo Zjazdu wybranemu Prezesowi Zarządu Wojewódzkiemu, który podziękował w imieniu ZW i WKR za dokonany wybór, wyrażając życzenie, aby wszyscy członkowie nowych władz wojewódzkich i w kołach przyjęli na siebie zadania związane z realizacją statutowych i programowych zadań, abyśmy rzetelnie i w pełni spełniali oczekiwania emerytów i możliwie najlepiej im służyli.

Następnie Prezes podziękował wszystkim prezesom kół VI kadencji, za ich społeczną dotychczasową działalność i kol. Stanisławowi Łagondzie – członkowi Zarządu Głównego naszego Związku w VI kadencji.

Złożył serdeczne podziękowanie tym wszystkim,którzy osobiście pracowali przy organizowaniu VII Zjazdu, a w szczególności sekretarzowi ZW kol. Władysławowi Surdy oraz organizatorowi i gospodarzowi Zjazdu w Choszcznie kol. Jarkowi Kaleta – prezesowi koła w Choszcznie, z zespołem.

Wszystkim uczestnikom Zjazdu złożył podziękowania za uczestnictwo i współpracę w obradach.

Szczególne podziękowania Prezes ZW przekazał Panu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP ze szeroki zakres wsparcia dla naszej organizacji w całej naszej kadencji , a w tym w przedmiocie zapewnienia zbiorowego transportu na Zjazd i inne ogólno wojewódzkie uroczystości z udziałem seniorów pożarnictwa.

Podziękowaliśmy również Komendantowi Miejskiemu PSP w Szczecinie i dh. Tadeuszowi Szczepańskiemu Dyrektorowi Wykonawczemu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie za wszechstronną pomoc logistyczną w naszym funkcjonowaniu.

Zjazd bardzo serdecznie pozdrawia  Prezesa Zarządu Głównego  kol. Krzysztofa Maślankiewicza z którym funkcjonowaliśmy przez wiele lat. Życzymy kol. Krzysztofowi szerokiego wsparcia materialnego i mentalnego w walce z nagłą i ciężką chorobą - ze strony całego  strażackiego środowiska na rzecz którego zawodowo i społecznie działałeś.  

Na zakończenie Zjazdu zaprosiliśmy wszystkich uczestników na uroczysty obiad na miejscu Zjazdu w Ośrodki Sportu.

Zdjęcia

Józef Cielecki ,Stanisław strzelczyk

Tekst: A. Piątkowski

Medal za Ofiarności Odwagę w Obronie Życia i Mienia

W życiu człowieka zdarzają się różne sytuacje; radosne, szczęśliwe ale też trudne czy niebezpieczne. Niekiedy sami potrzebujemy pomocy od innych, a niekiedy takiej pomocy my udzielamy innym.

Strażakiem się jest wtedy gdy rozpoczynamy służbę w jednostce ochrony przeciwpożarowej, kiedy składamy swoje ślubowanie, że między innymi będziemy mężnymi i ofiarnymi w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego. Ale strażakiem jest się także poza służbą.

Takie szczytne oraz o wielkich walorach etycznych i moralnych przyrzeczenia funkcjonariusze pożarnictwa wynoszą ze swojej służby do stanu w którym ich aktywność zawodowa w innym wymiarze i różnym charakterze ma miejsce po odejściu ze służby na świadczenia emerytalne. To stanowi o etosie naszej służby

Taka właśnie sytuacja spotkała naszego kolegę st. asp. w st. spocz. Andrzeja Bagińskiego, który będąc na wczasach w Mikołajkach w lipcu 2015 r. udzielał pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym.

Zdarzenie to zostało spowodowane przez kierowcę jadącego z naprzeciwka i wyprzedzającego „ na trzeciego” inny pojazd. Jadący swoim samochodem kol. Bagiński zauważył, że w tej sytuacji pojazd jadący przed nim skręca na pobocze aby uniknąć wypadku. Jadący przed nim stracił przy tym panowanie nad pojazdem i uderzył w pobliska skarpę, a następnie w pień ściętego drzewa. W samochodzie były trzy osoby dorosłe i dziecko.

Kol. Bagiński rozpoczął niezwłocznie akcję ratowniczą pomagając sprawnym osobom w opuszczeniu pojazdu. Pamiętał również o zabezpieczeniu pojazdu i odłączeniu akumulatora, którą to czynność polecił wykonać innemu ratownikowi spośród przybyłych na miejsce wypadku, gdyż zauważył dym, który wydobywał się spod maski samochodu. Sam podjął czynności profilaktyczne ( tzw. osiowanie) w stosunku do unieruchomionego w samochodzie pasażera, wskutek zgniecionej karoserii. Wykonując te czynności prowadził też rozmowę z poszkodowanym informując o prowadzonych działaniach w tej ratowniczej akcji i zbliżających się jednostkach ratowniczych z Pogotowia Ratunkowego, Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

Poszkodowani zostali odwiezieni do Szpitala w Piszu karetkami Pogotowia Ratunkowego, a jedna osoba helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala w Ełku.

Rodzina poszkodowanego złożyła serdecznie podziękowania naszemu koledze, który był takim właśnie takim kierownikiem akcji ratowniczej w jej początkowej fazie. Najważniejsze było, że wszyscy poszkodowani żyli.

W dniu 28 listopada 2018 r. w Pałacu Prezydenckim między innymi kol. st. asp. Andrzej Bagiński został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę „Medalem za Ofiarności Odwagę w Obronie Życia i Mienia”.

Jak powiedział Pan Prezydent podczas tej uroczystości ”Dopóki człowiek gotów jest bezinteresownie rzucić się na pomoc drugiemu człowiekowi , nawet ryzykując życie, to znaczy, że ludzie są zdolni tworzyć wspólnotę”.

Pan Prezydent podkreślił również, że „ to dla Niego jest zaszczyt móc wręczyć te odznaczenia i że można być bohaterem czasu pokoju ……”.

W tej uroczystości uczestniczyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak oraz Wojewoda Zachodniopomorski Pan Tomasz Hinc, który był inicjatorem przyznania tego odznaczenia.

Przykro nam, że dopiero teraz o tak znaczącym wyróżnieniu informujemy dopiero teraz nasze środowisko seniorskie ale nie mieliśmy wcześniejszej informacji o takim wydarzeniu.

Kol. st.asp. w st.spocz. Andrzejowi Bagińskiemu serdecznie gratulujemy takiego wyróżnienia w takiej dostojnej oprawie w Pałacu Prezydenckim. Życzymy   zdrowia i wiele radosnych oraz spokojnych lat w życiu seniora pożarnictwa dla Kolegi i dla całej Rodziny.

Zarząd Wojewódzki

Emerytów i Rencistów Poż. RP w Szczecinie

Uroczystość Opłatkowa i Noworoczna w Szczecinie

Grudzień to czas licznych spotkań strażackich służb zawodowych i społecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

W naszym województwie kolejny raz spotkały się kierownictwa czynnej   służby w Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z prezesami zarządów oddziałów powiatowych Związku OSP RP i delegacje seniorów pożarniczej organizacji z Zarządem Wojewódzkim i delegacjami z 20 kół naszego województwa.

Spotkanie licznej społeczności strażackiej odbyło się w Hotelu „Dobosz” w Policach i było podzielone na dwa etapy.

Pierwszy z nich to wewnętrzne narady – spotkania każdej z jednostek, a następnie wspólne spotkanie opłatkowe, spotkanie kilkupokoleniowe.

Materia omawiana w naszej organizacji dotyczyła zorganizowania sprawnej dorocznej sprawozdawczości, wstępnej oceny trwającej kampanii sprawozdawczo – wyborczej w kołach, stanu naszych finansów, spraw związanych z organizacją kolejnej wycieczki oraz trybu i zakresu zadań dotyczących organizacji VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów , jego terminu i miejsca organizacji. Zaakcentowaliśmy też sprawę doboru aktywnych przedstawicieli do działalności w Zarządzie, którzy będą osobiście odpowiadać za należyte wykonywanie przydzielonych im zadań. Ze smutkiem stwierdzamy malejące zainteresowanie osób z PSP, odchodzących aktualnie na świadczenia emerytalne. Jesteśmy organizacją starzejąca się i z niewielkim zainteresowaniem emerytów i rencistów w większych miastach działalnością w zarządach kół.

W części naszego posiedzenia uczestniczył Pan Komendant Wojewódzki PSP, któremu przekazaliśmy informację o najpilniejszych zadaniach które powinniśmy wspólnie realizować. Ustaliliśmy konieczność dalszych wspólnych kontaktów i konieczność zwrócenia większej uwagi na seniorów ze strony pracowników PSP, aby skuteczniej przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu seniorskiej społeczności.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkali się na jednej sali gdzie odbyła się centralna uroczystość tego spotkania.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh nadbryg. Marek Kowalski i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku EiRP RP płk poż mgr Albin Piątkowski – skierowali swoje podziękowania dla wszystkich uczestników spotkania za służbę i działalności w mijającym roku i złożyli życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia pomyślności wszelkiej w Nowym Roku dla obecnych, a na ich ręce dla pozostałych funkcjonariuszy i działaczy oraz ich rodzin.

Wszyscy życzyliśmy sobie kolejnego spotkania w takim gronie w przyszłym roku.

Kolejnym punktem uroczystości były wyróżnienia dla działaczy Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – które otrzymali:

1. kol Krystyna Olejnik – z koła Szczecin I – odznaczona została odznaką „ Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” – odznakę wręczyli Prezes ZW Albin Piątkowski i Komendant Wojewódzki PSP Jacek Staśkiewicz.

2. ryngrafy z okazji jubileuszy otrzymali:

  • 80 lecia – ppłk poż Jan Rysz – długoletni Skarbnik w Zarządzie Wojewódzkim ZEiRP RP ,
  • 75 lecia – mjr poż Leonard Rysak – członek ZW i wyróżniający się Prezes koła naszego Związku w Gryficach.
  • 3. Za ofiarną i specjalistyczną działalność na przestrzeni mijającego roku wyróżnienia specjalne od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego otrzymali kol.kol.:
  • Hieronim Kosecki – Wiceprezes ZW – za opiekę turystyczną,
  • Jan Rysz – Skarbnik   ZW za wzorowe prowadzenie spraw finansowych Związku,
  • Władysław Surdy – Sekretarz ZW za nieprzeciętną i wszechstronną działalność społeczną oraz swoją dyspozycyjność w organizacji wojewódzkiej,
  • Leonard Rysak – członek ZW i prezes koła w Gryficach – za wieloletnią i wzorową działalność oraz uzyskiwane wyniki w tym zakresie,
  • Kol. Alicja Łaput – członek WKR i Prezes Zarządu Koła w Kołobrzegu – za szczególne działania inicjatywne w organizacjach b. województwa koszalińskiego i organizację wyjazdowego posiedzenia ZW z udziałem prezesów zarządów kół.

Kolejną część z tradycyjnym opłatkiem poprowadził Wojewódzki Kapelan Strażaków ks. bryg. mgr Ryszard Szczygieł – po czym uczestnicy spotkania rozpoczęli dzielenie się opłatkiem i składaniem sobie serdecznych życzeń.

Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze przy tradycyjnym posiłku w obiektowej restauracji.

Bardzo dziękujemy Panu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za zorganizowanie zbiorowego dowozu naszych koleżanek i kolegów na uroczystość, a dh. Tadeuszowi Szczepańskiemu – Dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości.

               Opracował:

               Albin Piątkowski

               Zdjęcia: Stanisław Strzelczyk

Odszedł na wieczną służbę

witold kazmierczak W dniu 25 listopada 2018 roku w wieku 83 lat odszedł od nas na wieczny spoczynek płk poż. mgr Witold Kaźmierczak, były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Koszalinie. Wraz z nim zamknął się również pewien wycinek historii polskiego pożarnictwa, a jego odejście uszczupliło się o grono ludzi, którzy kiedyś z wielkim oddaniem wzięli na swoje barki tak szlachetne wyzwanie jak zapewnienie niesienia pomocy innym i szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.

Pułkownik Witold Kaźmierczak nie był przypadkowym uczestnikiem tego, co działo się na niwie działalności organów i jednostek ochrony przeciwpożarowej. Był on aktywnym twórcą i wytrwałym koordynatorem wielu przedsięwzięć organizacyjnych, logistycznych, a przede wszystkim działań operacyjnych i prewencyjnych. Długoletnia jego działalność utrwaliła się osiągnięciami, które na trwale skutkują do dnia dzisiejszego w rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie Pomorza Środkowego i Zachodniego. Tu dorastał, pobierał pierwsze nauki i tu w swoim dojrzałym życiu pracował zawodowo i działał społecznie. Świadomie wybrał on swój zawód, a później realizował swoje powołanie z całą pasją, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. W swoje zawodowe życie wkraczał w kilkanaście lat po zakończeniu zawieruchy wojennej, kiedy to cały kraj podnosił się jeszcze ze zgliszczy i tworzył podwaliny ku lepszemu, bardziej dostatniemu życiu. Jako absolwent pierwszego turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa w 1959 roku należał do pierwszego pokolenia, które do służby w pożarnictwie przystępowało po zdobyciu bardziej pogłębionych kwalifikacji zawodowych, a po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama. Mickiewicza w Poznaniu w 1972 r, był pierwszym oficerem pożarnictwa w całym województwie koszalińskim, który uzyskał pełne wyższe wykształcenie.

Po odbyciu praktyk i wstępnego stażu pracy Witold Kaźmierczak, jako młody oficer objął funkcję Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Bytowie. W uznaniu dokonanych osiągnięć po kilkunastu latach wytężonej służby zostaje przeniesiony na stanowisko Komendanta Miejskiego Straży Pożarnych w Koszalinie, a po odejściu na emeryturę zasłużonego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Koszalinie         płk poż. Józefa Beima w czerwcu 1977 roku obejmuje funkcję Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Koszalinie. Na stanowisku tym pełnił służbę przez 13 lat, tj. do sierpnia 1990 roku.

W okresie pełnienia przez niego służby - na kierowniczych stanowiskach w organach ochrony przeciwpożarowej w kraju zachodziły liczne zmiany polityczne, gospodarcze, administracyjne i społeczne. W tych zmieniających się warunkach należało ciągle dostosowywać do występujących realiów strukturę organizacyjną organów i jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz znaleźć optymalne metody pracy. W przemianach tych z całym poczuciem odpowiedzialności i własną inwencją twórczą znajdował się, jako osoba sterująca powierzonymi komendami, najpierw powiatową, miejską, a później wojewódzką, płk Witold Kaźmierczak.

W sytuacji, kiedy to w okresie powojennym nie było możliwości pełnego wyposażenia jednostek straży pożarnych w wydajny i nowoczesny sprzęt i kiedy ograniczone były możliwości w zakresie łączności i powiadamiania, dla zapewnienia skuteczności działań operacyjnych, należało stawiać na utrzymanie licznych jednostek OSP. Płk Kaźmierczak był wielkim orędownikiem rozwoju sieci ochotniczych straży pożarnych. Zabiegał o tworzenie nowych jednostek, o pełne ich wyposażenie, zabezpieczenie w bazę lokalową oraz o zapewnienie źródeł wody do gaszenia pożarów. Uczestniczył aktywnie w pracach zarządów Związku OSP na różnych szczeblach. Efekty jego wysiłków były ewidentne. Na przykład w okresie sprawowania przez niego funkcji Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych na terenie ówczesnego województwa koszalińskiego wybudowano nowych lub gruntownie przebudowano ponad 80 strażnic OSP. Województwo koszalińskie przodowało również w jakości wyposażenia jednostek OSP. W proporcjach w wyposażeniu tych jednostek w samochody pożarnicze województwo to zajmowało czołowe miejsce w skali całego kraju. Skutecznie dążył on do zatrudnienia w każdej OSP typu „S” kierowców-mechaników, co miało dobry wpływ na poziom sprawności sprzętu motorowego. Dla polepszenia nadzoru nad gotowością bojową jednostek OSP w 1980 roku wyposażono wszystkich komendantów gminnych OSP na terenie województwa w osobiste środki transportu (motocykle lub motorowery). Było to działaniem bez precedensu w skali całego kraju.

W czasie kierowania przez płk Kaźmierczaka pracą Komendy Miejskiej, a później Wojewódzkiej w Koszalinie miało miejsce kilka doniosłych wydarzeń innowacyjnych związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych i Związku OSP o znaczeniu wychodzącym poza teren województwa. Na terenie tego województwa powstały pierwsze w kraju gminne oddziały Związku OSP, znacznie wcześniej niż nastąpiło to w innych województwach. W koszalińskim amfiteatrze przez szereg lat odbywał się ogólnokrajowy festiwal orkiestr dętych OSP. W Koszalinie, między innymi z inicjatywy płk Witolda Kaźmierczaka, powstała jedna z pierwszych w kraju jednostka OSP ze specjalnością płetwonurków, co dało podwaliny do późniejszego rozszerzenia działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki pożarnicze o ratownictwo wodne. W ramach kontynuacji tych innowacyjnych poczynań w Czaplinku we wrześniu 1988 roku zorganizowane zostały pierwsze ogólnokrajowe mistrzostwa płetwonurków strażackich.

W grudniu 1980 roku w Karlinie w województwie koszalińskim nastąpiła erupcja ropy naftowej, połączona z największym w całej Europie pożarem szybu naftowego. W akcji ratowniczo-gaśniczej trwającej 35 dni – obok innych służb – zaangażowanych było ponad 450 strażaków zawodowych z terenu dziewięciu województw oraz 3 zastępy specjalistyczne z terenu dzisiejszej Ukrainy z agregatami gaśniczymi na bazie silników odrzutowych. Przeprowadzono tu innowacyjną metodę gaszenia tego pożaru, jakim było natarcie na palący się szyb przy jednoczesnym użyciu 18 działek wodnych, 3 agregatów odrzutowych i 13 motopomp dużej wydajności. Dowództwo składało się z Zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnych oraz dwóch komendantów wojewódzkich z innego terenu, a sztabem, na barkach którego leżało wypracowanie całej koncepcji działań i zabezpieczenie logistyczne, kierował właśnie płk. poż. mgr Witold Kaźmierczak.

W uznaniu odnoszonych sukcesów i nabytych doświadczeń płk poż. Witold Kaźmierczak we wrześniu 1988 roku został powołany na dowódcę jednego z czternastu w kraju obszarów operacyjnych, działanie którego obejmowało teren kilku województw.

Bardzo intensywne działania płk Kaźmierczak prowadził w zakresie polepszenia bazy lokalowej dla komend straży pożarnych i zawodowych jednostek pożarniczych. Za czasów kierowania przez niego ochroną przeciwpożarową w województwie koszalińskim udało się zrealizować wiele ważnych zadań. Wykonano przebudowę Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Mielenku Drawskim, stwarzając bardziej funkcjonalną bazę zarówno kwaterunkową, jak też dydaktyczną. Nowo urządzony ośrodek szkolił liczną rzeszę osób funkcyjnych z jednostek OSP oraz prowadził później również kształcenie podoficerów pożarnictwa dla województwa koszalińskiego, szczecińskiego, słupskiego i pilskiego. Wybudowano od nowa siedzibę komendy powiatowej i strażnicę ZSP w Drawsku Pomorskim oraz przygotowano kompletną dokumentację na budowę nowoczesnej strażnicy w Kołobrzegu.

Największym jednak jego osiągnięciem w zakresie poprawy bazy lokalowej było wybudowanie siedziby dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koszalinie, łącznie z siedzibą II oddziału ZSP i nowoczesnej wojewódzkiej bazy materiałowo-technicznej. W nowym kompleksie budowlanym – oprócz siedziby Komendy Wojewódzkiej i oddziału ZSP – urządzone zostały wojewódzkie warsztaty obsługi i naprawy sprzętu łącznościowego, sprzętu ochrony dróg oddechowych, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, łącznie z nowoczesną stacją diagnostyczną dla pojazdów oraz utworzona została wojewódzka baza magazynowa. Stworzono też warunki lokalowe dla bazy środków gaśniczych dla całej Polski Północnej. Pomimo tego że w późniejszym okresie działalność wspomnianych wyżej placówek technicznych i bazy materiałowej niecałkowicie została podtrzymana w swojej ciągłości, to nie umniejsza to zasług, jakie w tym zakresie były znacznym udziałem zmarłego już płk Witolda Kaźmierczaka, jego daleko idącej zapobiegliwości i troski o stworzenia dobrych podwalin logistycznych dla rozwoju jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie ówczesnego województwa koszalińskiego, a nawet wykraczających w swoim znaczeniu daleko poza województwo.

Płk Witold Kaźmierczak był jednym z głównych organizatorów, a również aktywnym uczestnikiem imprez sportowych w kilku konkurencjach dla funkcjonariuszy pożarnictwa, jakie spontanicznie przez wiele lat odbywały się wspólnie dla województw nadmorskich: szczecińskiego, koszalińskiego i gdańskiego, a później też województwa słupskiego, elbląskiego i olsztyńskiego. Imprezy te, odbywające się co roku, podnosiły na wyższy poziom sprawność fizyczną strażaków, ale również pogłębiały więź zawodową i przyjacielskie stosunki między funkcjonariuszami z tych województw.

Dużą wagę płk Kaźmierczak przywiązywał do działań o charakterze prewencyjnym. Wyznawał maksymę, że w działalności swojej nie należy ograniczać się do biernego, jak to określał, „ścigania pożarów”, ale należy im przede wszystkim zapobiegać. Jak bardzo efektywne były te działania można ocenić teraz, z perspektywy niewspółmiernego wzrostu ilości występujących pożarów w porównaniu sytuacji obecnej z sytuacją sprzed np. trzydziestu lat.    

Zastanawiając się nad zaangażowaniem płk. mgr Witolda Kaźmierczaka w sprawę rozwoju ochrony przeciwpożarowej w powiatach bytowskim i koszalińskim, a później w województwie koszalińskim podkreślić należy jego osobiste zaangażowanie w rozwój tej korporacji i w kreowanie dobrej opinii oraz zapobiegliwość o uznanie ze strony społeczeństwa. Szczególnie dbał on o honor noszenia munduru i dobre imię służby pożarniczej, sam będąc w tym zakresie dobrym przykładem. W stosunku do podwładnej kadry był bardzo wymagający, ceniący dobrą organizację pracy i odpowiedzialność za czyny. Popierał doskonalenie zawodowe i sam organizował liczne przedsięwzięcia w tym zakresie. Regułą stały się okresowe szkolenia wszystkich oficerów i chorążych, jakie co roku przeprowadzane były w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego. Podjął i zrealizował przedsięwzięcie w zakresie zdobycia przez wszystkich mu podległych oficerów uprawnień pedagogicznych. Wszystko to skutkowało lepszą organizacją pracy i w bardziej skutecznym funkcjonowaniem podległych mu struktur.

Stosunki międzyludzkie w służbie pożarniczej i losy funkcjonariuszy pożarnictwa nie były pułkownikowi Witoldowi Kaźmierczakowi obce także po odejściu na emeryturę. Był on jednym z inicjatorów i twórców na skalę krajową Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, wraz z udziałem w wypracowaniu pierwszych założeń statutowych tej organizacji. W okresie od grudnia 1994 roku do kwietnia 1995 roku pełnił on funkcję prezesa Koła ZEiRP przy Komendzie Wojewódzkiej i Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie, a następnie do stycznia 1999 roku sprawował on obowiązki Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Koszalinie. Pogarszający się stan zdrowia i likwidacja województwa koszalińskiego nie pozwoliły mu już na dalszą realizację jego pasji, jaką zawsze była troska o rozwój ochrony przeciwpożarowej i troska o dobro funkcjonariuszy pożarnictwa.    

W krótkim opracowaniu nie można w pełni omówić osobowości płk Witolda Kaźmierczaka i jego wpływu, na stworzenie podwalin do dalszego rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie Pomorza Środkowego i Zachodniego. Stwierdzić jednak należy, że była to osobowość nieprzeciętna, a jego udział w rozwoju szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej nie był przypadkowy.

Widocznie taka właśnie rola została mu przypisana przez Opatrzność i rzec można, że z roli swojej wywiązał się wzorowo. Odejściem swoim stworzył lukę, którą niełatwo da się wypełnić.

                                             Cześć Jego pamięci!                            

Opracował:          

płk. poż. mgr Andrzej Priadka.

Bardzo dziękujemy kol. płk. poż mgr Andrzejowi Priadka za opracowanie tak przekrojowej charakterystyki i dokonań śp. płk poż mgr Witolda Kaźmierczaka – wieloletniego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Koszalinie i twórcę organizacji seniorów pożarnictwa oraz pierwszego jej Lidera, na Ziemi Koszalińskiej. Bardzo zależy nam na tym aby o takich wybitnych pożarnikach nie zapominano wśród młodej kadry naszych następców i by spisane dokonania w kronikach pożarniczych trwały w miejscach służby oraz w naszej organizacji, by były wzorem do jeszcze efektywniejszych dokonań dla miejsc ich funkcjonowania i w trosce o aktualny byt emerytów i rencistów pożarnictwa. Nasza działalność w służbie i społecznej działalności musi być nakierowana na osoby starsze, na osoby samotne i przeciwko wykluczeniu społecznemu.

Pamiętajmy też o ważnej maksymie iż „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada i kim jest ale przez to czym dzieli się z innymi”.

Zarząd Wojewódzki ZEiRPRP w Szczecinie. 31 grudzień 2018 r.

        

Wyróżnienie z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości

Z dużym wzruszeniem  i ogromną radością pragniemy poinformować  wszystkich strażaków naszej wielopokoleniowej Strażackiej Rodziny, iż nasz kolega –  mł bryg. w st.spocz. Leonard Rysak – dostąpił szczególnego wyróżnienia podczas obchodów związanych ze Stuleciem Naszej Niepodległości.

Z  tej okazji  podczas uroczystości w Trzebiatowie (pow. Gryfice) w dniu 11 listopada 2018 r z udziałem przedstawicieli samorządu wojewódzkiego oraz lokalnego we współpracy z Wojskiem Polskim  dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej , zorganizowany był pokaz sprzętu wojskowego i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Na zaproszenie Burmistrza Trzebiatowa i Komandorii  Północnej odznaki  św. Floriana „Mazowia” w uroczystościach tych uczestniczył Prezes Koła Związku Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Gryficach mł.bryg. w st. spocz. Leonard Rysak, który w dowód uznania za SWOJĄ DŁUGOLETNIĄ I BARDZO AKTYWNĄ  DZIAŁALNOŚĆ na rzecz Naszej Małej Ojczyzny został wyróżniony „Złotą Odznaką”, upamiętniającą Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Serdecznie kol. Leonowi Rysakowi gratulujemy tego szczególnego wyróżnienia i życzymy dalszej wspaniałej i nieprzeciętnie zaangażowanej działalności  na rzecz  seniorskiego środowiska pożarniczego w naszym  zachodniopomorskim województwie.

   

Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

w  SZCZECINIE.

Licznik odwiedzin

8520827
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
234
1527
8790
7878433
28610
39695
8520827